Uppsatser

24 apr 2019

Frågan gäller om en individ kan påverka världshistorien? Studiecirkeln hålls under sex lördagkvällar svensk tid kl 19:30 från den 27.4 till 1.6. Den hålls av LaRouchePAC i USA och är på engelska. Helga Zepp-LaRouche håller första lektionen. Efter studiecirkeln den 7 juni kommer en stor minneskonferens för Lyndon Larouche att hållas i New York, dit man kan anmäla sig.
Anmälan för att få kursmaterial m.m.

11 feb 2019

Statsmannen,
filosofen, ekonomen, konstnären, fysikern, poeten, frihetskämpen och mycket
mera, Lyndon LaRouche avled den 12 februari 2019.
Under ett långt liv och
med enorm energi gjorde han banbrytande insatser för mänskligheten.

31 dec 2013

Jag föddes den 8 september 1922, under början av skeendet av det skändliga hyperinflationssammanbrottet av ekonomin i den tyska Weimar-republiken 1923. Hotet mot den transatlantiska ekonomin är nu idag mycket värre, och faktiskt ett överhängande hot just nu, så länge som den nuvarande amerikanska presidenten Barack Obama sitter kvar på sitt ämbete.

16 dec 2011

Denna text av Lyndon LaRouche delas ut som flygblad massivt över hela USA i en jättemobilisering av LaRouches Political Action Committee (LPAC) för att hejda krigsutbrottet: Världen står just nu på avgrunden till 1) kombinationen av en omedelbart förestående allmän sammanbrottskris i hela den transatlantiska delen av världen, och 2) det, som vi redan ser i uppspelet till, anglo-amerikanskt ledda kärnvapenbombardemanget mot ledande länder i Asien, inklusive Ryssland och Kina. Denna omedelbara fara finns åtminstone så länge som Londons marionett Barack Obama kvarstår som amerikansk president.

28 dec 2010

Från Chicago till Vita huset, till Brasilien och hela den transatlantiska världen, är världsnyheten idag att från och med den 1 januari 2011 faller president Barack Obamas värld ihop, och hans brittiska herrars värld också. Med vintern för dörren ligger London, Wall Street och råvarubörsen i Chicago inte långt efter.
Den fortsatta, nu skenande hyperinflationskrisen i Brasilien och hela BRIC-området har blivit en direkt verklighet som hotar att få hela världsekonomin på fall, kretsande kring den hyperinflationistiska världskris som bryter ut den 1 januari 2011.

12 jul 2010

Från och med min prognos sommaren 1956 om att en djup recession snabbt skulle slå till, någonstans i intervallet februari-mars 1957, har jag aldrig gått ut med en prognos gällande den amerikanska ekonomin som inte inträffat så som jag förutsagt.

28 maj 2010

Vad är värde? Det globala finansiella sammanbrott vi nu bevittnar har gjort den frågan högaktuell. Bäst lämpad att besvara den är Lyndon LaRouche, världens främsta auktoritet vad gäller ekonomiska prognoser. I ett framträdande på LPAC-TV den 28 april förklarade han:
Problemet är att ekonomi så som det lärs ut i dag, och som de flesta institutioner tror på, har varit och är fullständigt inkompetent.

24 maj 2009

LaRoucherörelsen har dragit igång en kampanj för att stoppa Obamas nya politik, som är en kopia av Adolf Hitlers sjukvårdspolitik från den 1 september 1939, som senare blev klassad som folkmord. Så mycket pengar har kastats ner i Londons och Wall Streets svarta hål, i räddningspaket för internationella storsvindlare, att nästan ingenting finns kvar, enligt Obamas utsago, för vare sig en produktionsökning eller sjukvård.

23 apr 2009

Under tiden närmast efter första världskriget sjönk den tyska ekonomin snabbt ned i en faktiskt deflationistisk fas, innan den gick in i den hyperinflationistiska fasen. Nu närmar vi oss snabbt en liknande process som leder fram till en global hyperinflationistisk urblåsning.

10 okt 2008

Denna artikel är resultatet av en diskussion om kreativitetens roll i dagens krisdrabbade ekonomier. Diskussionen ägde rum den 7-10 oktober bland medlemmar i min politiska aktionskommitté LaRouche PAC (LPAC) och vår filosofiska förening National Caucus of Labor Committees (NCLC). I kombination med de tre följande artiklarna sätter den fokus på de ekonomiska principer som krävs för att stå emot den allmänna sammanbrottskris som har varit i full sving, faktiskt sedan min internationella internetkonferens den 25 juli 2007.

8 okt 2008

I den vanliga brådskan hamnade det allra viktigaste inslaget i tisdagskvällens [7 okt.] briefingmöte, den mänskliga kreativiteten, mellan stolarna. Orsaken till min rapport till det mötet var att både Chris Landry och Sky Shields hade gjort vetenskapliga upptäckter av avgörande betydelse, gällande den mänskliga vetenskapliga och politiska kreativitetens unika natur, som sådan.

20 aug 2008

Lyndon LaRouche behandlar ett återkommande problem bland ryska policy-makare, men som ingalunda är begränsat till enbart dessa: "Ekonomi är ett väldigt speciellt ämne i den meningen att alla praktiserar det, men nästan ingen i regeringsställning i hela världen i dag har någon egentlig förståelse av vad det är som de faktiskt praktiserar."

22 nov 2007

Det anglo-holländska liberala systemet, vilket etablerades i enlighet med venedigpartiets reformist Paolo Sarpis avsikt, är väsentligen det medeltida venetianska imperiet, som ofta felbenämns som ett system av "medeltida korståg" med ursprung i Normandie.

19 nov 2007

Läs Lyndon LaRouches revolutionerande uppsats som visar förbindelsen mellan de nyligen inträffade händelserna i New Yorks och Londons finanscentran och skolmassakern i Jokela och det brutala mordet på en ung engelsk dam i italienska Perugia.

13 mar 2007

Nedanstående tal av Lyndon H. LaRouche lästes den 24 april 2007 upp på en konferens i Moskva om att bygga "en transkontinental transportlänk mellan Eurasien och Amerika över Berings sund". Det har publicerats på engelska och ryska i en utgåva av tidskriften Forum International. Tanken på att skapa ett transsibiriskt järnvägssystem, som sedan skulle kunna förlängas över Berings sund till Nordamerika, föddes i samband med Dimitrij Ivanovitj Mendelejevs besök på världsutställningen i Philadelphia 1876.

25 nov 2005

Lyndon LaRouches "Principle of Power" är en perfekt uppföljning till och fördjupning av artikeln "Ekonomi & Kreativitet" i pamfletten med samma namn. LaRouche går igenom de senaste två tusen åren, det som striden mellan arvet från pythagoréerna och Platon på den ena sidan och Aristoteles och hans efterföljare bland empirister och reduktionister på den andra sidan har handlat om.

Att förstå det är helt avgörande för om mänskligheten skall kunna ta sig ur den nuvarande krisen, med sin mänsklighet i behåll.

2 jun 2005

Detta är ett av fem dokument som bildade underlaget för en konferens som Schillerinstitutet höll i trakten av Washington D.C. den 18-21 februari 2005.Ladda ned LaRouches uppsats som pdf här intill.

4 jun 2004

En fortsatt underkastelse under de anglo-amerikanska imperialistiska
dogmerna "budgetåtstramning" och "globalisering" betyder att en
värre världsdepression än den 1928-33 blir oundviklig inom en nära
framtid, och att man därför inte kommer att kunna stoppa den nu
pågående utvecklingen mot en global spridning av en allmänt utbredd,
kärnvapenladdad asymmetrisk krigföring, skrev LaRouche i juni 2004.

27 maj 2004

Omsvängningen bort från president Franklin D. Roosevelts ledarskap, i riktning mot det katastrofala tillstånd som USA nu befinner sig i, inleddes, som vi har visat i tidigare publicerade skrifter, som ett led i en operation i vilken John Foster Dulles’ bror Allen, sedermera chef för USA:s Central Intelligence Agency, spelade en avgörande roll, i slutet av andra världskriget. Detta är en roll som han spelade, under sitt livs senare decennier, tillsammans med bland andra James Jesus Angleton.

17 apr 2004

USA:s blotta existens, och mycket mer därtill, äventyras både av Bush-administrationens ekonomiska och militära politik, och av de matchande, vårdslösa galenskaperna i senator Kerrys för tillfället mindre välbetänkta valkampanj. Bush-administrationens politik skiljer onekligen ut sig i förhållandevis oväsentliga detaljfrågor, men båda valkampanjerna stöder sig på axiomatiskt identiska grundantaganden, beträffande både (a) ekonomin och (b) den för tillfället eskalerande asymmetriska krigföringen i Irak och Palestina.

2 mar 2004

Den 6 oktober 1986 stormade en formlig armé bestående av mer än 400 beväpnade poliser in i den lilla staden Leesburg i Virginia, för att göra razzia mot EIR:s och dess medarbetares kontor, och för att också utföra ett annat, skummare uppdrag. Huset där jag bodde vid den tiden omringades av en beväpnad styrka, medan flygplan, pansarfordon och annat manskap väntade på order om att gå in under eldgivning.

28 apr 2003

I detta uttalande, daterat 28 april 2003, presenterar presidentkandidaten Lyndon LaRouche den utrikespolitik han skulle föra som USA:s president.

23 dec 2001

I en längre studie med ovanstående rubrik, vars inledning återges här, lägger den amerikanske statsmannen och presidentkandidaten Lyndon LaRouche fram sin hittills mest genomarbetade analys av den statskupp mot USA som attackerna den 11 september mot World Trade Center och Pentagon var tänkta att bli början till. LaRouche visar att allt som har påståtts i massmedierna om terrorattackerna är fel. Han utvecklar den motsatta metodik som behövs för att ta reda på vem som angrep USA och varför, och hur det ännu pågående kuppförsöket kan slås tillbaka.

24 aug 2001

Den nya jakobinska terrorismen hotar att slå sönder nationalstaten och
därmed omintetgöra alla möjligheter till mänskligt framåtskridande i
framtiden. Fackföreningarna riskerar att "följa med strömmen" till en
ny fascism.

13 aug 2001

Jag vänder mig offentligt till president George W. Bush, därför att han för det första är USA:s president, och för det andra, om inte han använder sin makt och sitt inflytande på rätt sätt finns det för närvarande ingenting i sikte som kommer att förhindra ett storkrig med spridningseffekter i Mellanöstern, ett krig som med nödvändighet skulle leda till ett nytt Masada, Israels självförvållade undergång.

26 apr 2001

Vilka grundläggande vetenskapliga frågor behöver besvaras, för att det ekonomiska återhämtningsprogrammet kring de eurasiska landbroarna ska bli framgångsrikt?

22 nov 2000

Klassisk konst är oundgänglig för hela den världsvida europeiska civilisationen i dag, om den ska kunna inspireras till att höja sig över det allmänna moraliska fördärv som presidentvalskrisen i USA är ett utslag av. "Titus" uppförd på det sätt som skedde i Dresden, är livsviktig själslig medicin för hela mänskligheten, särskilt i dagens Europa och Amerika.

31 jul 2000

I USA år 2000 stod valet mellan två presidentkandidater med intill förväxling lika program och slagord.

18 jul 2000

I Asien förs en livlig diskussion om hur man ska klara sina ekonomier i ett globalt system som närmar sig sammanbrottets rand. En idé som framkastats är att sätta ihop en regional valutakorg. Detta är ingen hjälp, utan en fälla, förklarar Lyndon LaRouche i denna uppsats, där han presenterar kärnan i sin ekonomiska metod i åtta punkter.

3 jun 2000

Förslag till internationell valutareform.
Efter 1997-98 har världen varit på väg in i chockfrontsfasen i en allmän global hyperinflation. Hela det nuvarande finanssystemet är hopplöst bankrutt. Mot bakgrund av det håller en ny dynamik på att utvecklas, med nya allianser som bildas. LaRouche lägger här fram sitt förslag för hur nya regionala strukturer inom ramarna för ett nytt Bretton Woods-system kan erbjuda en utväg.

7 jul 1999

Syftet med denna uppsats är, skriver LaRouche, att "inspirera dem som har förmågan, till att utbilda vidare kretsar av sina medmänniskor". Det var den organiseringsprincipen som låg till grund för LaRoucherörelsens grundande, för mer än 30 år sedan. Huruvida LaRouches läsare förmår leva upp till utmaningen han ställer, kommer sannerligen att avgöra mänsklighetens framtid för generationer framåt.

22 dec 1998

Den just nu pågående statskuppen, med sikte på att snabbt göra vicepresident Al Gore till USA:s president, föreslogs offentligt av den f.d. amerikanske utrikesministern Henry A. Kissinger, i Londontidningen Daily Telegraph den 15 oktober. Mera nyligen, i Wall Street Journal av den 15 december, beskrev den f.d. Nixonrådgivaren Clay T. Whitehead det slags hemliga kommitté som Kissinger föreslog för Gores statskupp, så som den hade fungerat inne i Nixon-administrationen. Detta var i själva verket den s.k.

3 okt 1998

Hur kan de nödvändiga infrastruktursatsningarna betalas? Det förklarar Lyndon LaRouche i denna text från oktober 1998.

27 sep 1998

Det är dags att lägga fram tydliga direktiv, som anger den typ av åtgärder som måste sättas in. Direktivens verkställande (Auftragstaktik) överlåts åt enskilda regeringar, som agerar på egen hand eller samfällt, efter eget skön. Detta tillvägagångssätt, som undviker allt krångel med komplexa övernationella strukturer, är det enda tillvägagångssätt som kan lyckas, på den tid som står till buds, under de nuvarande, snabbt försämrade omständigheterna.

13 feb 1998

Världen håller på att förändras. Axiomen som de flesta av oss inrättat våra liv efter gäller inte längre. Nato håller på att upplösas. Det internationella finanssystemet står inför sitt sammanbrott. Det är en revolutionär tid vi lever i. Frågan är: kommer mänskligheten att gripa tillfället att skapa en ny renässans? Eller ska vi fortsätta färden ned i barbariet?

28 jun 1996

Många medborgare skulle bli förvånade över hur många höga militärer av det mer eftertänksamma slaget, både i USA och i andra länder, som privat skulle hålla med om att USA nu måste tänka på att ersätta den anakronism som går under namnet North Atlantic Treaty Organization (Nato) med någonting annat.

25 maj 1994

Lyndon LaRouches unika ekonomiska metod, "fysisk ekonomi", presenteras här av honom själv. I maj 1994, just hemkommen till USA från ett sex dagar långt besök i Moskva, nedtecknade LaRouche följande definitioner, som underlag för en presskonferens som skulle hållas i Washington.

1 dec 1986

Under de första åren av 1970-talet arbetade den amerikanska rymdstyrelsen Nasa på ett större Månen-Marsprojekt, som uppföljare till de då framgångsrika månfärderna. Under senare tid har detta projekt tagits upp med förnyat intresse; bland annat presenterade i slutet av 1986 den amerikanske presidentkandidaten Lyndon LaRouche sitt program för att inom 40 år etablera den första mänskliga kolonin på Mars. Vi presenterar här i översättning några kortare utdrag ur LaRouches program från 1986.

Krigshökarna både i USA och Europa, som velat sätta dit Trump, är tagna med byxorna nere. Rysslandutredaren Robert Mueller serverade en Nothingburger. Med två viktiga svenska artiklar börjar nu uppgörelsen med de upptrissade lögnerna som media och politiker spelat upp så gott som dagligen i två år.

Under sitt besök i Washington manade Tysklands utrikesminister Steinmeier USA att inte skicka vapen till Ukraina. Detta "var lovvärt" kommenterade Lyndon LaRouche, men beskrev i ett uttalande att ett keplerskt tänkande krävs för att ta mänskligheten ur dagens svåra ekonomiska och strategiska kris. Denna aspekt saknas i hur den transatlantiska världen för närvarande tänker och handlar. LaRouche avslutar uttalandet med: "Man måste nå insikten om att mänsklighetens framtid ligger i det skenbart omöjliga."

Följande är ett utdrag ur en uppsats
av LaRouche från 1994, The Coming
Disintegration of the Financial Markets.
Beträffande mina meriter: Jag har yttrat relativt få prognoser om
förestående avgörande händelser under mina dryga 40 år som ekonom (då räknas inte
de tillfällen när jag upprepat en del av dessa varningar). Till dags dato har
alla prognoser som jag gjort baserat på min LaRouche-Riemann-metod bekräftats
av utvecklingar som låg rätt i tiden. Jag presenterar här en redogörelse av

Dokumentet tillhör dossiern: