Inte bara Grekland: Kräv europeisk skuldnedskrivningskonferens!

Uttalande av Jacques Cheminade, ordförande för partiet Solidarité et Progrès i Frankrike
Paris 31 januari 2015

Inför överläggningarna om det ekonomiska läget i Grekland och Alexis Tsipras besök i Paris bör några saker stå klara för alla, särskilt för den franska regeringen.

För det första kan den grekiska skulden, i sin nuvarande storlek, aldrig betalas tillbaka, inte ens på bekostnad av den grekiska befolkningen och ekonomin. Den franska regeringen borde ta intryck av den lösning som valdes på Londonkonferensen den 27 februari 1953 för den tyska förbundsrepubliken, som höll på att kvävas då, precis som Grekland idag: nedskrivning av den illegitima, oåterbetalningsbara delen av den grekiska skulden med ca 60 procent, ett 5-årigt uppskov på resten, och ett tak för de årliga betalningarna på 5 procent av landets exportintäkter.

Därefter måste man erkänna att problemet inte bara handlar om Grekland, utan om hela den offentliga och privata skuldsättningen i de europeiska länderna och det transatlantiska systemet. Regeringen måste därför stödja sammankallandet av en europeisk skuldkonferens, som Grekland har föreslagit, och därutöver en skuldkonferens som ska behandla hela det transatlantiska dollar/euro-systemet. Vi erinrar om att Equadors president Rafael Correa har sagt att det behöver instiftas en internationell domstol som skiljer ut de legitima skulder som är förknippade med den reala ekonomin, från de illegitima skulder som härrör från spekulativa transaktioner på finansmarknaderna. Merparten av skulderna i London City/Wall Street-systemet måste skrivas av, för att en återhämtning i världsekonomin över huvud taget ska bli möjlig.

När skuldbördan väl har lyfts bort måste en europeisk och internationell överenskommelse komma till stånd, som går ut på att ge ut stora mängder statliga krediter till infrastrukturprojekt, där varje nationalstat bidrar med sin del, utifrån en rimlig bedömning av de mänskliga och materiella resurser den förfogar över. Det är de nya resurser som skapas genom denna kreditgivning till infrastruktur som ligger till grund för möjligheten att återbetala dessa krediter. Kreditgivningen måste vara statlig och långfristig, på ett sätt som gynnar människorna och kommande generationer, inte kortfristig för att gynna spekulanterna. Det var sådan kreditgivning som gjorde att USA kunde utvecklas ekonomiskt efter sin självständighet, att Europa kunde återuppbyggas efter kriget, och att Kina kunnat ha en så snabb tillväxt som man haft de senaste trettio åren.

Frankrike och Europa kommer då att få möjlighet att inte bara garantera rättvisa för det grekiska folket, utan också att få del av BRIKS-dynamiken, genom att erbjuda sig att delta i konferensen som ska hållas i Ufa, i ryska Basjkortostan, i juli i år.

Detta är det enda sättet att återskapa en dynamik av harmonisk ömsesidig ekonomisk utveckling, byggd på samarbete om att bygga stora projekt, både för att utveckla Afrika och för att utforska rymden, på ett sätt som uppmuntrar nya mänskliga upptäckter. Detta är det enda sättet att förhindra krig i världen: att i westfaliska fredens anda från 1648 i första hand se till den andres väl och avsäga sig illegitima vinster som förtjänats på den andres bekostnad, framför allt genom att hans skulder förvandlats till ett verktyg för förtryck.

Västeuropa och USA kommer då, i traditionen från Alexander Hamilton och i enlighet med de goda råden från Lyndon LaRouche, att kunna spela sin stämma i nationernas konsert, genom att bidra med det bästa ur sin historia. Vi kommer då alla att få tacka det grekiska folket och dess nya regering, för att de gav oss den möjligheten.

Läs mer om kravet på en europeisk skuldnedskrivningskonferens liknande  Londonkonferensen 1953 om den tyska statsskulden (på engelska) här: https://larouchepac.com/20150129/eir-convene-european-debt-conference-2015

och här https://larouchepac.com/20150201/larouche-bankrupt-wall-street-and-join-brics-creating-new-global-credit-system