Motioner om bankdelning på V-kongressen

Bankdelningsfrågan lyftes fram på Vänsterpartiets kongress den 10-12 januari 2014 av två motioner som lämnats in av dels Vänsterpartiet i Mölndal, dels en likalydande från fyra enskilda i Göteborgregionen. Partistyrelsens svarade att motionernas innehåll var "förträffligt", men eftersom partiet fokuserar på vinster i välfärden prioriterades dock bankdelning bort från det korta valmanifestet, annat än underförstått som en del av kraven på reglering av finansmarknaden. Utan bankdelning lär det dock inte finnas mycket välfärd att diskutera överhuvudtaget. Det är som att skjuta på räven, men inte på vargen, i hönshuset.

Motion B80 Vänsterpartiet i Mölndal
(likalydande med motion B79)

Om reglering av finansmarknaden och bankdelning

Under de senaste åren har vi drabbats av en del kriser utlösta av finanskapitalets girighet.De åtgärder som olika regeringar har tagit fram till krisen har hjälpt aktieägarna i banker och finansbolag att rädda sina pengar samt vältrat över kostnaderna på vanligt folk. Alltså arbetarna och medelklassen.

Vid flera tillfällen, framför allt när åtstramningspaket skulle godkännas av diverse parlament, steg finansministrarna fram och talade löst om reglering av finansmarknaden. Även Anders Borg har gjort det. Men ingenting har gjorts för att skydda de breda folklagren.

Runt om i Europa finns det miljontals människor som mobiliserat sig mot den åtstramningspolitik som det oreglerade bank- och finansväsendet kräver. Dessa människor har en sak gemensamt förutom att de hänsynslöst drabbas av åtstramningar. Det är deras missnöje med de politiska partierna inklusive många partier på vänsterkanten.

De flesta politiska partierna försvarar åtstramningspaketen som den enda möjliga lösningen för krisen. I Sverige finns många människor och bland dem en hel del ungdomar och förstagångsväljare som, även om de inte mobiliserats som folk i Spanien eller Grekland, delar misstänksamheten mot de partier som stödjer åtstramningspaketen. Det är inte nog med att staterna räddar finanskapitalet, utan staten ger också efter för nya krav som finansmarknaden ställer. Det är "reformer" som förstärker deras ställning, ger dem större makt över finanslivet, och större möjligheter till spekulativ verksamhet.

Många är de som upptäcker de flagranta orättvisorna som neoliberalismen, med eller utan kriser och räddningspaket, för med sig. Dessa grupper önskar sig politiska förslag som stoppar finanskapitalets härjningar och reglerar bank- och finansmarknaden för att skydda de breda folklagren. Därför behöver Vänsterpartiet lyfta in grundtankarna i förslaget om reglering av finansmarknaden som Ulla Andersson m.fl. presenterade i Riksdagen 2012 i valplattformen för valet 2014.

V-partiet kommer att gå till val för vård, skola och omsorg samt inga vinster på välfärden och färre arbetslösa. Detta är viktigt då stor del av befolkning drabbas av bristerna i välfärden och arbetslöshet. En reglering av finansmarknaden är en förutsättning för att undvika ekonomiska kriser och skapa ekonomiskt utrymme för att utveckla och förbättra välfärden.

Därför yrkar vi att Vänsterpartiets Kongress beslutar:
att grundtankarna i riksdagsmotionen 2012/13 Fi 201 " Reglering av finansmarknaden" av Ulla Anderson m.fl. inkluderas i valplattformen för 2014 års val

att det tas fram ett enkelt valmaterial med lite text och grafik som enkelt, sakligt och tydligt visar finanskapitalets makt och privilegier samt Vänsterpartiets förslag till reglering och bankdelning.


Partistyrelsens ställningstagande till B79, B80

Motionerna B79, första att-satsen, och B80, första att-satsen, vill att grundtankarna i riksdagsmotion 2012/13 Fi 201 " Reglering av finansmarknaden" ska inkluderas i valplattformen för 2014 års riksdagsval. I motionerna B79, andra att-satsen, och B80, andra att-satsen, yrkar motionen att det tas fram ett enkelt valmaterial som sakligt och tydligt visar finanskapitalets makt och privilegier samt Vänsterpartiets förslag till reglering och bankdelning.

Partistyrelsen håller förstås med om att all den politik som motionärerna tar upp är förträfflig. Likaså om att finanskapitalets makt måste brytas och finansmarknaden regleras hårdare. Det vill vi göra på många olika plan och i exempelvis stycke nio och tio analyseras och konstateras detta. Hela uttalandets huvudmotsättning - mellan omtanke och rättvisa å ena sidan och girighet å den andra - har udden riktad mot finanskapitalismens kortsiktighet, den nyliberala samhällsmodell den drivit fram och det sätt på vilket den slår sönder välfärden.

I uttalandet vill vi dock sätta fokus på den fråga - på detta område - där vi står starkast och redan har upparbetat mest tryck i opinionen, nämligen vinsterna i välfärden. Att ta upp för detaljerade krav om finansmarknaden i övrigt försvagar detta fokus, menar partistyrelsen. Det räcker med den allmänna beskrivning av dessa problem - och den konkretisering som vinster i välfärdsfrågan utgör - som redan finns i uttalandet. Det kan hända att några av de krav motionärerna vill lyfta kommer att fyllas på med i den valplattform som tas senare under 2014, men på den detaljnivån behöver de inte finns med i detta uttalande.

Partistyrelsen föreslår att motion B79 och B80 avslås

Så här formulerades valmanifestet för Europavalet i detta avsnitt med reservation för de sista ändringarna. Man kräver att finansmarknaden skall regleras utan att direkt nämna någon bankdelning:

Skicka inte fler jasägare till Bryssel

1) En värld som byggs med rättvisa och medmänsklighet är i grunden starkare än en värld där girighet får råda. EU pressar länder i kris att skära ner i skolan, vården, omsorgen och urholka arbetsrätten och förhindrar ländernas möjligheter att föra en politik som får igång ekonomin igen. Vänsterpartiet står för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar EU:s politik.
2) EU är i kris. Miljoner människor drabbas av arbetslöshet och fattigdom. Hundratusentals tvingas emigrera för att kunna försörja sig och sina familjer. EU:s politik är en viktig orsak till den djupa ekonomiska krisen. EU:s gemensamma valuta Euron tvingar länder att föra en ekonomisk politik som inte passar dem. EU:s avreglering av finanssektorn har bidragit till omfattande finansiell spekulation. När banker och finansföretag gör förluster sänds notan till skattebetalarna. EU tvingar krisländerna att skära ner välfärden och försämra arbetsrätten. Denna politik har gjort krisen djupare. I krisens spår växer högerextrema krafter som hetsar mot invandrare och hbtq-personer. Kvinnors rättigheter försämras och årtionden av kamp för jämställdhet i Europa håller på att raseras. Det är vänsterns uppgift att bekämpa dessa mörkerkrafter.
3) Lösningen på krisen är inte att ge EU mer makt. Vi vill istället att länder ska kunna träda ut ur valutaunionen Euron. Vi kräver att det svenska folkets nej till Euron i folkomröstningen 2003 respekteras och att Sveriges ekonomiska politik inte ska styras av EU. Vi kräver att bankernas ägare och finansspekulanter får betala för sina egna misstag. Om banker ska få statsstöd ska de nationaliseras. Finansmarknaden måste regleras och vissa former av finansiell handel förbjudas. Den ensidiga nedskärningspolitiken måste ersättas med en politik för arbete, klimatinvesteringar och ekonomisk utveckling
4 - 8)...

Hela EU-valsuttalandet finns här: http://www.vansterpartiet.se/assets/kongressuttalande-EU-efter-motionssvar.pdf