Glass-Steagall i Europaparlamentet

Båda ledamöterna i Europa parlamentet, Claudio Morganti, Italien och Mikael Gustafsson, Sverige, framhöll i tal till Europaparlamentet i Strasbourg, att bankdelning i likhet med Glass-Steagall Act bör vara ett valbart alternativ till den föreslagna bankunionen.

Tack vare samstämmigheten mellan representanthuset och senator Tom Harkins lagförslag S 985 om att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall, börjar även EU fatta mod till sig om att pågående galenskaper med Bail-in och folkmord, inte är den enda vägen att gå. Claudio Morganti, ledamot i Europa parlamentet, framhöll i ett tal den 21 maj till Europaparlamentet i Strasbourg, att bankdelning i likhet med Glass-Steagall Act bör vara ett valbart alternativ till den föreslagna bankunionen. Han uttrycker en välgrundad skepsis gentemot de övervakande åtgärder som hitintills har genomförts och menar på att de har misslyckats fatalt på en nationell och europeisk nivå. Konstigt vore det att tycka någonting annat kring de metoder som Trojkan använt sig av när den metodiskt malt ned de sydeuropeiska länderna.

Morganti ger Europeiska centralbankens chef Mario Draghi välriktad kritik och säger att han varit oförmögen till att göra någonting åt rådande banksituation i Italien med bl.a. fallet om storbanken Monte de Paschis kriminella verksamhet. Draghi har som tidigare italiensk riksbankschef haft chansen att genomdriva nödvändiga lagförändringar och sätta de kriminella bankirerna i säkert förvar. Morganti hoppas att Draghi inte har tagit med sig sina dåliga vanor till sitt jobb som ECB chef eftersom följderna skulle bli katastrofala (som om det som gjorts hittills inte är skadligt nog). Den politiska situationen i EU har liknats vid marschen mot koncentrationslägrena under andra världskriget. Idag ser EU:s invånare inga taggtrådsstängsel men hur människor dödas av nedskärningar av sjukvården, och fasar för att den egna turen snart kan komma.

Fortsättningsvis är talet genomgående kritiskt till hur hela finanskrisen har hanterats, där det uppenbara misslyckandet från EU:s sida poängteras. Morganti påpekar tydligt att om vi vill få bukt med våra banker och problemen som de orsaker, kan Glass-Steagall lösa det. Europa borde gå den vägen också, hur gärna det än vurmas för en sammanslagning av ansvaret för bankerna i en Bankunion eller Liikanens lösningar, är en total bankdelning den enda egentliga lösningen.

Men, för att förhala lösningen av en redan konstaterad ödesfråga, har EU-kommissionen skickat runt förslaget i en remiss till banker, organisationer och berörda individer och givit dem tid att ge sina svar och förslag till 11 frågor rörande bankreform. Syftet med dokumentet är att hålla en "öppen debatt" om vilken riktning EU bör ta i bankdelningsfrågan. Dokumentet pekar först sanningsenligt kring de "problemdrivande" faktorer som orsakat krisen och noterar i en sektion att "den tredje och starkaste graden av strukturell åtgärd är separation av ägandeskap inom banken, där de ägda tillgångarna som hör till olika aktiviteter bör vara fullt åtskilda." Trots att dokumentet klargör problematiken och trots tydliga argument för en bankdelning, vill EU kommissionen ha åtminstone till oktober på sig, att fortsätta på den folkmordspolitiska linjen.

Strax efter Morganti uttalade sig också den svenske vänsterpartisten Mikael Gustafsson klart för bankdelning. Han sa:

- Herr talman! Här i sessionen sägs det många fina saker om varför vi ska inrätta en bankunion, men inget visar faktiskt att central tillsyn skulle vara bättre än nationell tillsyn. Dåliga lagar och regler är lika dåliga vare sig man fattar beslut på central eller på nationell nivå. Istället för en bankunion borde varje land göra två andra saker: För det första kräva att bankerna delar upp sin verksamhet; en del som är den traditionella bankverksamheten och en annan som är spekulationsdelen. Dels borde vi öka kontrollerna av finansmarknaderna. De har under väldigt lång tid avreglerats på ett mycket oansvarsfullt sätt, och den här avregleringen har också lett till den finansiella kris vi nu har. Med de här två förslagen, bankdelning och återreglering, så skulle stabiliteten verkligen kunna öka inom finanssektorn och vanligt folk skulle därmed kunna slippa att betala för bankirernas kasinoekonomi.

Förhoppningsvis följer fler den amerikanska utvecklingen och stöder Morgantis och Gustafssons förslag i den mycket vikiga remissen om bankdelning från EU-kommissionen. Som första NGO har Finance Watch låtit meddela att de kommer förespråka en total återgång till Glass-Steagall. Låt se om det finns fler som bär på denna vettiga insikt.

Se Claudio Morgantis tal översatt till svenska via denna länk. Gå till Morganti i talarlista kl 16:18: http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=SV&v...

Se även i samma talarlista den sjunde talaren efter Morganti, den svenske vänsterpartisten Mikael Gustafsson, klart kräva bankdelning som alternativ till EU-kommissionen i sammandrag på svenska här: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20130521+ITEM-010+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-517-000

Läs om Bail-in här: http://www.larouche.se/artikel/finansoligarkins-cypernmodell

EU-kommissionens remiss om bankdelningsförslaget på engelska: http://j7.agefi.fr/documents/liens/201305/24-APPVFSNXIZYJQMV.pdf