Efter Cypermodellen: Bloggaren Ellen Brown stöder Glass-Steagall

Den kände författaren och bloggande kritikern av dagens finanssystem Ellen Brown har skrivit en artikel som analyserar betydelsen av Cypernmodellen. Artikeln har rubriken "Vinnaren tar allt: Derivatens superprioritet." Brown varnar för att Cypernmodellen innebär att bankkonton stjäls för att med prioritet ges till "systemviktiga" derivatmotparter vid bankkriser. Derivat som anses vara viktiga för "finansiell stabilitet" skall betalas med förtur vid bankrekonstruktioner enligt det EU-direktiv som nu slutförhandlas under den moderate ledamoten Gunnar Hökmarks medverkan i Europaparlamentet.

Artikel 38
Skuldnedskrivningsverktygets tillämpningsområde. ...
2. Rekonstruktionsmyndigheterna ska inte utöva nedskrivnings- och konverteringsbefogenheterna avseende följande skulder:
(a) Insättningar som garanteras i enlighet med direktiv 94/19/EG.
(b) Skulder med säkerhet. ...
3. När rekonstruktionsmyndigheterna använder skuldnedskrivningsverktyget får de från tillämpningen av nedskrivnings- och konverteringsbefogenheterna undanta skulder som hänför sig till derivat som inte omfattas av tillämpningsområdet för punkt 2 b i denna artikel, om ett sådant undantag är nödvändigt eller lämpligt för att uppnå de mål som anges i artikel 26.2 a och b.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 103 för att närmare ange...
(b) under vilka omständigheter det är nödvändigt eller lämpligt att undanta skulder för att uppnå de mål som anges i artikel 26.2 a och b, med beaktande av följande:
i) Systemiska effekter av att derivatpositioner avvecklas för att använda skuldnedskrivningsverktyget.

Och vad står då i artikel 26.2 a och b?

Artikel 26
Rekonstruktionsmål
1. När rekonstruktionsmyndigheterna använder rekonstruktionsverktygen och utövar rekonstruktionsbefogenheterna ska de ta hänsyn till rekonstruktionsmålen och välja de verktyg och befogenheter som bäst uppfyller de mål som är relevanta beroende på omständigheterna i varje enskilt fall.
2. De rekonstruktionsmål som avses i punkt 1 är följande:
(a) Säkerställa att viktiga funktioner upprätthålls.
(b) Undvika betydande negativa effekter på den finansiella stabiliteten, inbegripet genom att förebygga spridning av negativa effekter och upprätthålla marknadsdisciplin.

Dessa formuleringar visar hur EU-direktivet föreskriver förtursbetalning åt derivatpositioner om det blir "systemiska effekter" (dvs. kris i finanssystemet) av att de också skrivs ned på samma sätt som insättarkontona. Man ger prioritet i en bank, under rekonstruktion enligt EU ramverk för krishantering av banker, åt att hålla igång derivatspekulation om den är viktig för "den finansiella stabiliteten". Med denna prioritet före alla andra bankskulder, vad Ellen Brown kallar " superprioritet", kan bankernas instättarkonton tömmas föra att hålla igång spekulationsbubblan.

Förutom att stoppa denna "superprioritet för derivaten" förespråkar Ellen Brown i sin artikel, som första punkt återinförandet av bankdelning enligt Glass-Stegall för att knäcka bankerna.

Läs hela Ellen Browns artikel på engelska på: http://webofdebt.wordpress.com/2013/04/09/winner-takes-all-the-super-priority-status-of-derivatives/