Irans ambassadör: Västs dubbelmoral skapar instabilitet i regionen

En av talarna på Schillerinstitutets konferens den 24-25 november var Irans ambassadör i Tyskland, Ali Reza Sheikh Attar, som bereddes möjlighet att förklara sitt lands syn på orsakerna till det instabila läget i Mellanöstern, och vilka konsekvenser det kan få.

Ambassadören började med att förklara Mellanösterns betydelse, geografiskt som en bro mellan tre kontinenter, ekonomiskt som energiproducent och handelsrutt, historiskt som födelseplats för kulturer och religioner, samt geopolitiskt på grund av regionens läge och rika naturtillgångar.

Härska genom att söndra

Ambassadören pekade på några av orsakerna till det osäkra läget i Mellanöstern:

1. Den gamla imperiepolitiken att härska genom att söndra, som fördes av framför allt britterna men även av fransmännen, vilka efter det ottomanska rikets fall styckade upp regionen mellan sig i det hemliga Sykes-Picot-avtalet.

2. Dubbelmoral och historieförfalskning. Sheikh Attar berättade att han hade påtalat för Samuel Huntington, känd för sin "kamp mellan civilisationerna", att under korstågen hade faktiskt muslimer, kristna och judar kämpat på samma sida mot de invaderande korsriddarna. Men Huntington hade svarat att med kristna menade han kristna i västländerna! Huntington hade också försvarat USA:s stöd till Israels brutala behandling av palestinierna med hänvisning till Israels rätt att skydda sina gränser.

3. Vattenproblemet, som uppstått bl.a. genom den konstlade gränsdragningen mellan länderna. Floderna som i årtusenden utan problem försett den brukade jorden med vatten, delades nu upp mellan olika länder.

4. Det brittiska imperiets skapande av Israel genom Balfourdeklarationen 1917 och det villkorslösa stödet till staten Israel i alla krig den utkämpat mot grannländerna och mot palestinierna.

5. Stöd till korrupta regimer och diktaturer, exempelvis Saudiarabien och Qatar, som västländerna behandlar som allierade i kriget mot Syrien och förut mot Libyen.

6. Kontrollen över oljeflödet från regionen till resten av världen, som många gånger föranlett politiska ingripanden eller t.o.m. direkta ockupationer från västländers sida.

Irans kärnkraft

Ambassadören tog upp Irans kärnkraftsprogram som ett exempel på att dubbelmoralen hos västländerna skapar instabilitet i regionen. Före skapandet av den islamiska republiken Iran var det USA som ville att Iran skulle bygga kärnkraftverk - inte ett, utan tjugo! Men omedelbart efter störtandet av shahens diktatoriska regim genom ett folkligt uppror avbröts alla dessa projekt.

Sheikh Attar förklarade att den iranska nationens kärnkraftsprogram vilar på tre pelare: tron på islam, skydd mot diskriminering samt alla länders rätt att få del av kärntekniken och använda den för fredliga ändamål så länge man efterlever icke-spridningsavtalet, som undertecknades av Iran redan 1968. Han pekade återigen på dubbelmoralen hos västländerna, som ser mellan fingrarna med Israels 200 kärnstridsspetsar men straffar Iran som inte har några med sanktioner.

Han framhöll att den här frågan lätt skulle kunna lösas om USA och Europa förde en politik grundad på rättvisa och lika behandling.

Utvecklingsprojekt

Sheikh Attar sa att han instämde med Helga Zepp-LaRouches och Schillerinstitutets vision om ett nytt paradigm i världspolitiken, inriktat på ekonomisk utveckling, framför allt en uppodling av öknarna och en landbro genom regionen mellan Asien och Europa. Han nämnde flera stora vattenbyggnads- och transportprojekt som den iranska regeringen antingen planerar eller redan har börjat bygga på. En del av dessa planer för att leda vatten till ökenområden i Iran ingår i den större planen för att få öknarna att blomstra som presenterades av Zepp-LaRouche och Hussein Askary.

Se videon med eller läs hela ambassadör Ali Reza Sheikh Attars tal på Schillerinstitutets konferens "Only a Complete Change in Paradigm Can Avoid Catastrophe" (på engelska med simultanöversättning till tyska och franska): http://schiller-institut.de/konferenz-november-2012/konf.html

Tillbaka till Ny Solidaritet