Isländsk parlamentariker lyckönskar Schillerinstitutets Glass-Steagall-möte

Hälsning från den isländska alltingsledamoten Álfheiður Ingadóttir till danska Schillerinstitutets debattmöte "Bankdelning eller Kaos. Bankdelning inte nedskärningar" i Köpenhamn den 28 augusti 2012. Álfheiður Ingadóttir representerar valkretsen Reykjavík Nord, är vice talman för Alltinget och vice ordförande i Alltinget för Vänsterpartiet - De Grönas partigrupp vars partiledare Steingrímur J. Sigfússon är Islands nye ekonomiminister.

Jag stöder fullt ut en uppdelning av kommersiella banker och investeringsbanker på Island och i andra nationer. Jag hoppas att Island inte bara skall vara det första landet som återhämtar sig ur bankkrisen, utan också det första land som antar en Glass-Steagall-lag.
I april 2012 lade jag, tillsammans med 14 andra ledamöter av Alltinget, både från partier och oavhängiga ledamöter, vilka tillsammans representerar alla utom 16 av de 63 ledamöterna i Alltinget, fram ett beslutsförslag som ger regeringen, och ekonomiministern, bemyndigande att utse en kommitté som skall utarbeta ett lagförslag om bankuppdelning, och eventuellt ytterligare förslag till Alltinget. Målet är att införa en fullständig åtskillnad mellan investeringsbanker och kommersiella banker och det skall framgå av kommitténs förslag att detta mål kan uppfyllas. Vi kommer återigen lägga fram vår motion när det nya parlamentsåret börjar [i oktober] eftersom den ännu icke varit uppe till omröstning.

Vi vet vad som hände med de vanliga människornas banktillgodohavanden före krisen. Dessa innehav riskerades av bankerna i spekulativa investeringar och förlorades av samma banker. Konsekvenserna var verkligen hårda för det isländska folket, som förlorade sina jobb i tusental och t.o.m. sina hem. Och vi måste förhindra att det någonsin sker igen.

Efter krisen och hela 2011 ansåg Ekonomiministeriet inte att Island skulle genomföra en sådan bankdelning före de europeiska länderna eller USA. Men vi som lägger fram denna motion till Alltinget, är trötta på att vänta. Vi skall besluta om en Glass-Steagall-lag, även om vi blir de första som gör det

Jag uppmanar min kollegor i danska Folketinget att bekanta sig med vår motion och allvarligt överväga ett liknande initiativ. Danmark och Island är medlemmar i det Nordiska rådet och jag menar att det kunde vara till gagn att ta upp frågan där. Vi parlamentsledamöter är valda för att tjäna folket. Vi måste därför ta modiga steg för att skydda folket i denna tid av djup ekonomisk kris.

Jag sänder mina bästa lyckoönskningar om ett lyckat debattmöte om Glass-Steagall.

En uppläsning av Álfheiður Ingadóttirs stöduttalande kan ses ( på danska) på video här

Talare på Schillerinstitutets debattmöte var Tom Gillesberg, ordförande för Schillerinstitutet i Danmark, professor Christen Sørensen, en av regeringens "Vise män" i ekonomiska frågor, Kristian Weise, direktör for tankesmedjan Cevea och Elke Fimmen från Schillerinstitutet i Tyskland, vice ordförande för partiet Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo). Debattmötet skedde i Frederiksbergs Medborgarhus. Alla talarna stödde en bankdelning, men sedan blev det en stor debatt om vad man skall göra efter bankdelningen.

Talen från debattmötet kan ses (huvudsakligen på danska) på video här på den danska hemsidan.


Texten på eng
elska:
Greetings from Álfheiður Ingadóttir, member of the Icelandic parliament Althingi representing the Reykjavík North Constituency, the Deputy Speaker of Althingi, and the Vice-Chairman of the Left Green Movement's parliamentary group, the party chaired by the new Minister of Economic Affairs Steingrímur J. Sigfússon.

I fully endorse restoring a Glass-Steagall separation of commercial and investment banking for Iceland, and other nations. I hope that Iceland will not only be the first country to start recovering from the banking crisis, but also the first country to pass a Glass-Steagall law.

In April 2012, I and 14 other members of the Icelandic parliament Althingi, from parties and independents representing all but 16 of the 63 members of the Icelandic parliament, introduced a motion which empowers the government, and the Minister of Economic Affairs, to appoint a committee to prepare a bank separation bill, and possibly additional proposals to the parliament. The objective is to introduce a full separation of investment banking from commercial banking, and the committee's proposals should demonstrate how this aim can be reached. We will re-introduce the motion in the next session, as it has not yet come up for a vote.

We know what happened to the bank deposits of the common people before the crisis, when the deposits were risked in speculative investments, and lost by the very same banks. The consequences were really hard for the Icelandic people, who lost their jobs in the thousands, and even their homes, and we have to prevent that from ever happening again.

After the crisis and throughout 2011, the Economics Ministry thought that Iceland should not go ahead with such separation before the other European countries, or the U.S. But we who are proposing this motion to parliament, are tired of waiting. We should pass a Glass-Steagall law, even though we would be the first ones to do so.

I would urge my colleagues in the Danish parliament to familiarize themselves with our motion, and seriously consider taking similar actions. Denmark and Iceland are members of the Nordic Council, and I think it also might be useful to take the matter up there.

We parliamentarians have been elected to serve the people. Therefore, we have to take bold actions to protect the people in this time of deep economic crisis.

I send my best wishes for a successful Schiller Institute Glass-Steagall debate meeting.