Glass-Steagall-motion i italienska senaten

För engelsk och italiensk version se nedan

Den italienska senatorn Oskar Peterlini har lagt fram en motion om återinförande av en uppdelning av banksystemet i Italien efter Franklin D. Roosevelts Glass-Steagall-modell. Motionen, som är kortfattad och enkel, kräver en total separation mellan affärsbanker där kunder har lån och besparingar, och de investmentbanker (på svenska heter de "finansbolag" övers. anm.) som på något sätt agerar på de finansiella marknaderna.

Peterlinis motion nummer 3112 i den italienska senaten, har hittills samlat 16 medmotionärer från både Peterlinis egen partigrupp, som består av olika mindre partier från Italiens autonoma regioner, och från de flesta andra parter, inkl. Demokratiska partiet (PD), Lega Nord, Italienska värdepartiet (Italia dei Valori) och Frihetsfolket (Il Popolo della Libertà-PDL).

Peterlini har länge krävt en genomgripande reform av det globala finansiella systemet, genom kampanjer för ett Nytt Bretton Woods i början av 2000-talet och genom en motion om Glass-Steagall 2010. Den nya motionen kommer vid en tidpunkt då frågan, om att rädda den produktiva ekonomin från finansiella spekulationer, har blivit den avgörande politiska frågan i Italien, både genom den pågående finanskrisen och genom att frågan om bankdelning har tagits upp av den tidigare finansministern Giulio Tremonti.

Nyckelformuleringarna i lagförslaget lyder så här:

Artikel 2. (Principer och vägledande villkor)

a) förbud för affärsbanker, det vill säga banker som tar emot insättningar från allmänheten, att utföra någon form av verksamhet med koppling till handel och förmedling av värdepapper, genom en uppdelning mellan affärsbanker och investmentbanker/finansbolag;
b) förbud för affärsbanker att äga aktier i eller etablera partnerskap av något slag med följande institutioner: finansbolag, investmentbanker, mäklarfirmor och alla andra finansiella företag, som inte tar emot insättningar från allmänheten;
c) förbud för representanter, direktörer, referensaktieägare och anställda i finansbolag, investmentbanker, mäklarfirmor och alla andra finansiella företag som inte tar emot insättningar från allmänheten, att inneha ledande positioner eller kontrollerande intressen i affärsbanker.

Senator Peterlini gav ut följande pressmeddelande på italienska och tyska (på grund av hans sydtyrolska valkrets):

Säkra krediterna till företagen

En lag har föreslagits av senatorn från Bolzano för att separera kommersiella banker från investmentbanker och för att stärka det lokala näringslivet. Så här skriver han:
- Företagen lider av likviditetsproblem på grund av flaskhalsar i kreditförsörjningen. Framför allt har det blivit omöjligt för de små och medelstora företag att investera. Vi kräver därför att den italienska regeringen reformerar banksystemet genom att skilja affärsbanker från investmentbanker/finansbolag och därmed återinföra systemet som fanns fram till 1990-talet tack vare den amerikanska Glass-Steagall -lagen från 1933.

Detta är det viktigaste kravet, som senator Oskar Peterlini från Bolzano lägger fram i sin motion.

- Sedan den globala ekonomiska krisen inträffade 2007, har vi diskuterat hur vi undviker nya ekonomi- och bankkriser. Olyckligtvis måste vi konstatera att man på de många internationella toppmötena som har hållits, inte har tagit möjligheterna att vidta de kraftfulla åtgärder som skulle ha utgjort en klar och bindande brytning med tidigare politik. Sådana åtgärder skulle alldeles bestämt innefattat en återgång till en separation av bankverksamheterna , betonar senatorn från Bolzano.

Enligt Peterlini vi inte kan vänta längre. Systemet måste ändras så snart som möjligt. "Italien kan vara en föregångare för andra länder, låt oss återgå till ett separerat banksystemet för att säkerställa att vanliga människor inte längre skall betala räkningen för de globala spekulationsbubblorna. Låt oss sätta tydliga regler för en uppdelning av tillståndsgivna (affärs-)banker och banker/finansbolag som är verksamma i spekulativa marknader som kan bli en modell på internationell nivå. "

Peterlinis motion kräver särskilt att regeringen inom 12 månader antar en eller flera lagbestämmelser för att reglera uppdelningen av kommersiella banker och investmentbanker/finansbolag, bland annat ett förbud för tillståndsgivna banker att delta i några aktiviteter med anknytning till handel med värdepapper.

- Italien har möjlighet både att hjälpa sina medborgare och främja utvecklingen i andra nationer genom att på internationell nivå hävda en princip av högsta vikt. Vi måste rädda den reala ekonomin från den spekulativa finansen, genom separation av affärsbanker från investmentbanker/finansbolag. Det blir ett första avgörande steg mot en återerövring av kontrollen av ekonomin och ett återskapaande av grunden för en stabil och blomstrande framtid, säger Peterlini.

Här följer hela texten av Motion 3112, inklusive det korta förslaget till lagtext på slutet:

Den italienska senaten
XVI'ende lagstiftande församlingen
Motion nr. 3112
av senator PETERLINI
inlämnad till talmannens kontor den 25 januari 2012 för att uppdra åt regeringen att dela ordinär och spekulativ bankverksamhet.

Ärade senatorer. Den globala ekonomiska krisen, som exploderade under 2007-2008, fortsätter att skörda offer. I det aktuella läget genomlider Italien och hela Europa en ny fas i det globala finanssystemets kollaps, vilket är ett resultat av en politik under många år där produktiv verksamhet bestraffats, samtidigt som man gynnat en expansion utan motstycke av kasinot på de internationella finansmarknaderna. Familjer och företag betalar nu priset för felaktiga beslut som fattas på makroekonomisk nivå, något som riskerar att underminera själva grundpelarna för vårt samhälle.

Vi måste tyvärr erkänna att man inte, efter de dramatiska månaderna i början av krisen och på de otaliga internationella toppmöten som hållits från 2009 och framåt, har utnyttjat möjligheterna att vidta de kraftfulla åtgärder som skulle ha utgjort en klar och definitiv brytning med den gamla politiken. Dessa åtgärder borde alldeles bestämt ha innefattat en återgång till en uppdelning av bankverksamheterna exemplifierat av den berömda lagen Glass-Steagall, som antogs 1933 i Förenta staterna under president Franklin Delano Roosevelt, för att sätta stopp på de finansiella excesser som utlöste den stora depressionen.

Principen för Glass-Steagall var i kraft i västvärldens länder, inklusive vårt eget, fram till 1990-talet. Den slog fast en tydlig uppdelning mellan affärsbanker, som tar emot insättningar från allmänheten och lämnar lån till privatpersoner och företag, och investmentbanker/finansbolag, som är institutioner verksamma på de finansiella marknaderna genom utgivning av och handel med aktier, obligationer och andra spekulativa finansiella instrument.

Från och med 1990-talet samlades alla dessa olika bankverksamheter under samma tak. Det finns nu ekonomiska jättar, som de facto gör hela ekonomier beroende av ytterst spekulativa och riskbetonade globala finansiella flöden. Konsekvensen av avskaffandet av Glass-Steagall-principen är att vägen ligger utstakad rakt mot katastrofen, och om inte avgörande åtgärder vidtas, kommer de ekonomiska och sociala risksituationerna att bli mycket värre.

Sedan derivatbubblan exploderade - dessa hyperspekulativa finansiella instrument, som för närvarande är helt bortkopplade från produktiva investeringar och drar resurser ur den reala ekonomin till ett i veritabelt globalt kasino - har risken för en kollaps av de stora bankerna, förmått regeringar och centralbanker att ställa upp med en rad räddningspaket. Vi får ständigt höra att dessa åtgärder behövs för att undvika en total härdsmälta, men situationen blir bara värre: samtidigt som stratosfäriska summor pumpas in i den finansiella världen (belopp som räknas i biljoner dollar och euro), så når inte pengarna fram till vanliga människor, till familjer, till små och medelstora företag.

Allt detta händer eftersom räddningspaketen beviljades utan villkor. De stora bankerna behövde inte ändra sina beteenden. Djupgående reformer av det finansiella systemet genomfördes inte. Tills för bara några månader sedan trodde många att Italien skulle undvika de svåraste effekterna av den internationella krisen, eller påverkas endast marginellt, beroende på ett system som var mindre dominerat av den finansiella sektorn (både praktisky och juridiskt), men nu kan vi inte vänta längre. Systemet måste ändras så snabbt som möjligt.

Italien skulle kunna bana väg för andra nationer. Vi måste gå tillbaka till uppdelningen av banker för att säkerställa att allmänheten inte längre behöver betala för globala spekulativa bubblor. Vi måste fastställa tydliga regler för en uppdelning mellan affärsbanker och banker som verkar på de spekulativa marknaderna (investmentbanker/finansbolag), som kan fungera som en internationell modell. Sådana åtgärder diskuteras redan i Tyskland, Frankrike, Schweiz, Storbritannien och USA.

Italien har möjligheten att både omedelbart hjälpa sina egna medborgare och bidra till andra länders framsteg genom att slå fast en mycket viktig princip för den rådande internationella strukturen. Vi måste rädda den reala ekonomin från den spekulativa finansverksamheten genom en uppdelning i affärsbanker och investmentbanker/finansbolag. Det kommer att bli ett första absolut nödvändigt steg för att återta kontrollen över ekonomin och lägga grunden för en stabil och blomstrande framtid.

Lagförslaget:

Artikel 1: (Uppdra åt regeringen)

1. Syftet med denna lag är att åstadkomma en delning mellan affärsbanker och investmentbanker/finansbolag, för att skydda finansiella verksamheter som insättningar och utlåning anknuten till reala ekonomin, från verksamheter som är anknutna till investeringar och spekulation på de nationella och internationella finansmarknaderna.

2. Regeringen skall inom en period av 12 månader efter antagandet av denna lag och i enlighet med de principer och villkor som anges i artikel 2 nedan, utfärda lagar och förordningar för reglering av en uppdelning mellan affärsbanker och investmentbanker/finansbolag, vilka förbjuder banker som tar emot insättningar eller andra medel med återbetalningsskyldighet, att bedriva någon verksamhet anknuten till värdepappershandel i allmänhet.

Artikel 2. (Principer och vägledande villkor)

1. De enligt artikel 1 ovan lagstadgade bestämmelserna måste göras i enlighet med följande principer och vägledande villkor:
a) förbud för affärsbanker, det vill säga banker som tar emot insättningar från allmänheten, att utföra någon form av verksamhet med koppling till handel och förmedling av värdepapper, genom en uppdelning mellan affärsbanker och investmentbanker/finansbolag;
b) förbud för affärsbanker från att äga aktier i eller etablera partnerskap av något slag med följande institutioner: finansbolag, investmentbanker, mäklarfirmor och alla andra finansiella företag, som inte tar emot insättningar från allmänheten,
c) förbud för representanter, direktörer, referensaktieägare och anställda i finansbolag, investmentbanker, mäklarfirmor och alla andra finansiella företag som inte tar emot insättningar från allmänheten, att inneha ledande positioner eller kontrollerande intressen i affärsbanker.

Artikel 3. (Inhämtande av synpunkter från parlamentsutskotten)

1. Förslag till lagar och förordningar i enlighet med artikel 1. 2. skall överlämnas till de vederbörliga parlamentsutskotten den sextionde dagen före utgången av tidsbegränsningen för beslutets verkställandet i samma klausul 1. 2. för att yttrande från det vederbörliga parlamentsutskottet skall finnas tillgängliga inom fyrtio dagar efter mottagningsdatum.

Artikel 4. (Ikraftträdande)

Denna lag träder i kraft dagen efter dess offentliggörande i statens offentliga meddelanden.

Undertecknare:

Senatorerna Lannutti, Rizzi, Di Giovan Paolo, Sbarbati, Pinzger, Fosson, Giai, Serra, Randazzo, Gustavino, Oliva, Baldassarri (ordförande i finansutskottet), Tofani, Allegrini, Giordano och Caselli.

Jämför med den ursprungliga Glass-Steagall-lagens formuleringar (på svenska) här

Läs senator Peterlinis motion på italienska http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00627218.pdf

Här följer senator Peterlinis pressmeddelande i engelsk översättning:

Sen. Peterlini Presents Glass-Steagall Bill in Italy

Feb. 9, 2012 (LPAC)--Italian Sen. Oskar Peterlini has presented a
draft bill for the reintroduction of a banking separation system
following the Glass-Steagall model in Italy, with the stated goal
of both helping the Italian economy immediately and serving as an
example for the rest of the world.
Peterlini's bill, No. 3112 in the Italian Senate, has 11
co-signers so far, from both his group, which includes various
small parties in Italy's autonomous regions, and also from other
major parties, such as the Democratic Party (PD), the Northern
League (Lega Nord) and Italy of Values (Italia dei Valori). Of
these only the Lega Nord consistently opposes the current
technocratic government led by market darling Mario Monti.
Peterlini has a long history of introducing resolutions
calling for serious reform of the global financial system, with
campaigns for a New Bretton Woods starting in the early 2000s and
a resolution on Glass-Steagall in 2010. The introduction of a
bill is an important step forward, which will jump-start a public
campaign in favor of the proposal, and comes at a time when the
issue of saving the productive economy from financial speculation
is taking center stage in Italy, due to both the ongoing
financial crisis and the recent interventions of former Economics
Minister Giulio Tremonti.
The bill, which was written in concert with Movisol, the
LaRouche movement in Italy, is short and simple, calling for the
complete separation of banks that accept deposits from those that
participate in the financial markets in any manner. The text can
be found on the Italian Senate website at this link:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00627218.pdf

Peterlini issued a press release in Italian and German (for his South Tyrol constituency).
Here is the translation of the Italian version, which is slightly different from the German version.

"Sen. Peterlini: 'Ensure Credit for Enterprises'
"Bill by the Senator from Bolzano on separating commercial
banks from investment banks in order to support local economies.
"'Firms are suffering from liquidity problems because of a
credit crunch. Above all, small and medium enterprises can no
longer make investments. We therefore call on the Italian
government to reform the banking system, by separating commercial
banks from investment banks, restoring the system that existed
until the 1990s thanks to the Glass-Steagall Act of 1933.' This
is the main request put forward by Bolzano Senator Oskar
Peterlini in his bill. 'Since the 2007 global economic crisis we
have been discussing how to avoid new economic-banking crises.
Unfortunately, we must note that in the numerous international
summits that have been held, the opportunity to adopt strong
measures that could represent a clear and effective break with
past policies has not been seized: Such measures would certainly
include a return to a separation of banking activities, the
Bolzano Senator stresses. According to Peterlini, we can no
longer wait: the system must be changed as soon as possible.
'Italy can pave the way for other countries: let us go back to a
separated banking system in order to make sure that common people
no longer have to pay for global speculative bubbles. Let us
establish clear rules for separation between chartered
(commercial) banks and banks trading on speculative markets
(investment banks), that become a model at international level.'
Peterlini's bill is a concrete step forward in the campaign
carried out by the MOVISOL movement, which fights globally for
bank separation. So far the bill has been signed by sixteen
members of the Senate.
"Specifically, Peterlini's bill commits the government to
adopt, within 12 months, one or more legislative decrees to
establish rules for separating commercial banks from investment
banks, including a ban on chartered banks performing any
activities related to trading of securities in general. 'Italy
has the chance to both help its citizens directly and to
encourage progress in other nations, by establishing a principle
of the highest importance at the international level, Peterlini
states. 'We need to save the real economy from speculative
finance, through a separation between commercial banks and
investment banks. It will be an essential first step to regaining
control over the economy and building the basis for a future of
stability and progress.'"

- TEXT OF PETERLINI GLASS-STEAGALL BILL -

Senate of Italy
XVI Legislature
Bill No. 3112
Presented by Senator PETERLINI
Communicated to the President's Office on January 25, 2012
Delegation to the Government for the Separation of Ordinary and Speculative Banking Activities

Honorable Senators, The global economic crisis that exploded
in 2007-2008 continues to produce victims. In the current period,
Italy and all of Europe are living through a new phase of the
breakdown of the global financial system, that is the result of
many years of policies that have penalized productive activities
while favoring an unprecedented expansion of the casino on
international financial markets. Now families and businesses are
paying for wrong decisions made at the macroeconomic level, that
risk undermining the very fabric of our society.
Unfortunately, we must admit that, starting with the
dramatic months at the beginning of the crisis, and in the
numerous international summits from 2009 on, the opportunity to
adopt strong measures that would have represented a clean and
effective break with past policies has not been taken: such
measures would certainly include a return to the separation of
banking activities, typified by the famous Glass-Steagall Act
passed under the presidency of Franklin Delano Roosevelt in the
United States, who in 1933 put an end to the financial excesses
at the root of the Great Depression.
The Glass-Steagall principle remained in effect in western
countries, including ours, until the nineteen-nineties. It
established the clear separation between commercial banks, which
accept deposits from citizens and issue loans to individuals and
businesses, and investment banks, the institutions that operate
in the financial markets, through issuing and trading stocks,
bonds, and speculative instruments in general.
Starting in the nineties, all of these banking functions
were joined under the same roof: giants now exist that de facto
make even local economies dependent on highly speculative and
risky global financial flows. The consequence of the abrogation
of the Glass-Steagall principle is that the path has been marked
straight towards catastrophe, and if decisive action is not
taken, the economic and social situation risks getting much
worse.
Since the explosion of the derivatives bubble - the
hyper-speculative instruments that by now are completely
decoupled from productive investments, diverting resources from
the real economy to a veritable global casino - the risk of
failure of the large banks has led governments and central banks
to provide a series of emergency bailouts. We are continuously
told that those interventions are necessary to avoid a total
meltdown, but the situation only gets worse, because while
stratospheric amounts are injected into the world of finance
(amounts counted in trillions of dollars and euros), the
resources do not make it to normal people, to families, to small
and medium-sized enterprises.
All of this takes place because the bailouts were granted
without conditions, the big banks were not asked to change their
behavior, incisive reforms of the financial system were not
implemented.
Until just a few months ago, Italy might have thought that
it could avoid the harshest effects of the international crisis,
or be affected only marginally, due to a system dominated less by
finance (at both the practical and legislative levels) but now we
can wait no longer: the system must be changed as soon as
possible.
Italy can pave the way for other countries: we should return
to a division of the banks to guarantee that normal people no
longer have to pay for global speculative bubbles. We must
establish clear rules for a separation of ordinary (commercial)
banks from those that operate on the speculative markets
(investment banks), to serve as a model internationally. These
measures are already under discussion in Germany, France,
Switzerland, the United Kingdom and the United States.
Italy has the opportunity to help its own citizens
immediately, and to contribute to the progress of other nations,
by asserting a very important principal in the current
international framework. We must save the real economy from
speculative finance with the separation of commercial banks and
investment banks. This will be an initial, essential step towards
re-taking control of the economy and laying the basis for a
future of stability and progress.

BILL

Art. 1. (Delegation to the Government)
1. The purpose of this law is to establish the separation
between commercial banks and investment banks, protecting
financial activities involving deposits and credit related to the
real economy, from those linked to investment and speculation on
the national and international financial markets.
2. The Government shall adopt, within twelve months of the
entry into effect of this law and in accordance with the
principles and criteria under Article 2, one or more legislative
decrees containing rules for the separation of commercial banks
and investment banks, prohibiting banks that accept deposits or
other funds with obligation of return from carrying out any
activities linked to the trading of securities in general.

Art. 2. (Principles and Guiding Criteria)
1. The legislative decrees as per Article 1 shall comply
with the following principles and guiding criteria:
a) the prohibition for commercial banks, i.e. banks that
accept deposits from the general public, to carry out any
activities linked to the trading and brokerage of securities,
thus establishing the separation between commercial banking
functions and investment banking functions;
b) the prohibition for commercial banks to hold equity
stakes or establish partnerships of any kind with the following
entities: merchant banks, investment banks, brokerage firms and
in general all financial companies that do not accept deposits
from the general public;
c) the prohibition for the representatives, directors,
reference shareholders and employees of merchant banks,
investment banks, brokerage firms and in general all financial
companies that do not accept deposits from the general public, to
hold executive positions or controlling interests in commercial
banks.

Art. 3. (Opinions of the Parliamentary Commissions)
1. The drafts of the legislative decrees pursuant to Article
1(2) shall be transmitted to the chambers of Parliament by the
sixtieth day prior to the expiration of the term set for the
exercise of the delegation under that same Article 1(2), for the
opinion of the relevant Parliamentary Commissions, to be given
within forty days of the date of transmission.

Art. 4. (Entry into Effect)
1. This law shall enter into effect on the day after its
publication in the Official Journal.

Co-signers:
Sen. Lannutti, Sen. Rizzi, Sen. Di Giovan Paolo, Sen.
Sbarbati, Sen. Pinzger, Sen. Fosson, Sen. Giai, Sen. Serra, Sen.
Randazzo, Sen. Gustavino, Sen. Oliva, Sen. Baldassarri (ordförande i finansutskottet), Sen. Tofani, Sen. Allegrini, Sen. Giordano and Sen. Caselli.