Ledande dansk ekonom för Glass-Steagall

I Danmark har en koalition mellan Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre bildat en regering den 3 oktober. Därför är det mycket viktigt att Christen Sörensen, dansk ekonom, professor och före detta ordförande i Danmarks Ekonomiska Råd (ledamöterna brukar kallas "De vise männen") strax efter (den 7 oktober) gjorde ett uttalande där han stödjer ett återinförande av Glass-Steagall-lagen. Utdraget som följer ska bli en del av en längre artikel om behovet av en kriskommission, vars uppgift ska vara att utreda orsakerna till finanskrisen, [likt Angelideskommissionen i USA - övers. anm.]. Så här skriver professor Sörensen:

"Utan tvekan så har finanskrisen visat hur nödvändigt det är att ha en stabil reglering av finansmarknaden. Sedan 1980- talets början har en omfattande avreglering och liberalisering av finansmarknaden införts, vilken tog sin början i USA under Ronald Reagan. Avregleringen kulminerade med Gramm-Leach-Bliley lagen, som, tillsammans med andra faktorer, upphävde Roosevelts Glass Steagall lag från 1933. Lagen förhindrade att de banker som tog emot kunders insättningar fick ägna sig åt placeringar i eller utfärdande av värdepapper etc."

"I samband med detta så förhindrade man myndigheternas kontroll över finansmarknadens kasinoverksamhet som fick ett rejält uppsving, inte minst i USA efter införandet av Gramm-Leach-Bliley lagen. Den främste förespråkaren för avreglering och minskad kontroll av finanssektorn var före detta chefen för amerikanska riksbanken Allan Greenspan, som hade en ideologisk övertygelse att finansmarkandens institutioner skulle vara självreglerande och ansvarsfulla. Detta, tillsammans med kreditvärderingsinstitutens misslyckande, var de avgörande faktorerna för den utveckling som ledde fram till finanskrisen i september 2008, vilken kulminerade i och med kollapsen av Lehman Brothers investmentbank..."

"Roosevelts Glass-Steagall lag från 1933 innebar att banker som tog emot insättningar inte tilläts att syssla med riskfylld ekonomisk verksamhet. Resultatet blev en barriär mellan normal bankverksamhet och spekulativ verksamhet, vilken raserades i och med Gramm-Leach-Bliley lagen från november 1999. I USA finns det idag stark opinion för att återinföra Glass Steagall lagen, så att det i fortsättningen ska vara spekulanterna, inte skattebetalarna, som ska bära bördan, orsakad av sina egna misslyckade finansiella spekulationer och felsatsningar."