Miljöpartister motionerar om Glass-Steagall

I en riksdagsmotion kallad "Affärsbanker och investmentbanker" kräver miljöpartisterna Valter Mutt och Annika Lillemets en utredning om "en ny lagstiftning för den svenska banksektorn i syfte att separera affärsbanker från investmentbanker samt begränsa den statliga bankgarantin till de förra."

Motionen hänvisar direkt till Glass-Steagall-lagen och pekar på att "Många bedömare anser att upphävandet av den här lagen 1999 lade grunden för dagens finanskris." Den hänvisar också till Vickerskommissionen i Storbritannien, som "rekommenderat regeringen att införa lagstiftning som ålägger bankerna att mycket tydligare än idag hålla isär den traditionella bankverksamheten från övrig verksamhet, och liknande förslag förs nu också fram i en rad andra länder."

Som de miljöpartister de är, hänvisar Mutt och Lillemets till den första ledande miljönissen i historien, när de inleder sin motion på följande sätt:

"Aristoteles skilde på ekonomi och krematistik. Det förra begreppet stod för hushållning och långsiktigt värdeskapande och var något som kom alla hushållets medlemmar till del. Krematistik, däremot, betecknade köpslagan och spekulation och var något som främst berörde de i transaktionen inblandade, snarare än att tillgodose behov i samhället. I vår tid talar vi istället om finanssektorn kontra den reala ekonomin. I den förra skapar pengar pengar, till exempel genom handel med valutor vars inbördes värden oupphörligt fluktuerar eller genom att alltmer avancerade och "förpackade" värdepapper handlas globalt i realtid. I den senare produceras varor och tjänster med hjälp av arbete, energi och naturresurser."

Med detta är i alla fall dessa miljöpartister först med ett tydligt skriftligt förslag för Glass-Steagall i den svenska Riksdagen.

Läs hela motionen här

Läs Finansutskottets betänkandet här

Läs protokollet från debatten i kammaren här

Läs resultatet av omröstningen här