Angelidesutredningen i EU-parlamentet

Följande fråga ställdes 7 mars 2011 för skriftligt besvarande till EU-kommissionen av den italienska europaparlamentarikern Cristiana Muscardini (PPE)

Angående: Amerikansk rapport om finanskrisen

Den amerikanska finanskriskommissionen (FCIC) har offentliggjort sin rapport om orsakerna till finanskrisen som har vänt upp och ner på finansvärlden och ekonomin och brutit ner hela det finansiella systemet. Alla skador och offer är ännu inte fastställda men de hittills konstaterade uppgifterna är skrämmande. Det talas om mer än 26 miljoner amerikaner som är utan arbete, 4 miljoner familjer som har förlorat sina hem och över 4,5 miljoner som riskerar att förlora dem samt tillgångar värda 11 triljoner US‑dollar som har gått förlorade, vilket även undergräver besparingar och pensioner för miljontals medborgare. Kommissionen bekräftar att krisen hade systemiska orsaker, med andra ord att kontroll, reglering, företagsstyrning och riskhantering inte fungerade samtidigt som systemet inte var öppet och regeringen inte vidtog tillräckliga korrigerande åtgärder.

I rapporten drar man slutsatsen att krisen hade kunnat undvikas och att den beror på mänskligt agerande och mänsklig underlåtenhet och inte på felaktiga datormodeller. Man har inte tagit hänsyn till alla tecken på krisen, från orimliga risker i samband med bolån till ökade fastighetspriser, från lån med dåliga villkor till derivat utan regler och kortsiktig säkringsredovisning, kort sagt en dominerande "låt gå-mentalitet". FCIC:s slutsatser är talande och oroväckande: "Två år efter regeringens åtgärder är det amerikanska finansiella systemet ur många aspekter detsamma som före krisen, och det domineras till ännu större del av få, stora ekonomiska institutioner som har stort inflytande".

Mot denna bakgrund undrar jag följande:

1. Har kommissionen beaktat till rapporten och slutsatserna i den, som har nonchalerats eller undervärderats av den europeiska pressen?

2. Om så är fallet, hur har den för avsikt att bidra till att reformera systemet, som är detsamma som före den katastrofala krisen trots att det har gått två år sedan dess?

3. Förutom de initiativ som har tagits för att inrätta tre europeiska tillsynsmyndigheter undrar jag också om kommissionen kan lägga fram förslag för att förhindra att systemet vidmakthålls med alla de risker för katastrofer som det har visat sig orsaka?

Frågan har nummer E-002186/2011 i EU-parlamentet.