Tyngsta svenska ämbetsmännen kräver ny banklag

Efter likvidationen av HQ Bank krävde Riksgäldsdirektören Bo Lundgren en
ny banklagstiftning. Förra veckan anslöt sig Finansinspektionens
generaldirektör Martin Andersson till kravet. Det innebär att de tyngsta
svenska ämbetsmännen i fråga om bankrekonstruktion och bankövervakning kräver en snabb ändring av banklagen.

De var i radions Dagens eko den 8 september som Lundgren sa att han vill att regeringen snabbutreder en ny lag som skulle ge Riksgälden rätt att bistå en bank i kris med pengar från insättningsgarantin.

- Det finns knappt 20 miljarder i den fond som finns för insättningsgarantin. I dag får vi bara använda den för att betala ut ersättning efter konkurs. Om man istället får använda medel också, givet att det blir billigare för skattebetalarna, i en rekonstruktion av banken så skulle vi kunna göra det mycket smidigare och antagligen rädda mycket värden, sa Bo Lundgren.

Dagens eko förklarade: "Tanken är långt ifrån ny. Redan i en statlig utredning från år 2000 diskuterades möjligheten att låta en bank hamna i vad som kallades offentlig administration, det vill säga att banken drivs vidare samtidigt som den rekonstrueras eller avvecklas i stället för som i dag likvideras." Offentlig administration innebär att staten tar över bankens förvaltning utan att ta över ägandeskapet och därmed skyldigheten att ersätta eventuella gigantiska skulder. Både Anders Borg och Vänsterpartiet har visat sig tuffa med krav på att staten skall nationalisera banker i kris, som man gjorde med Carnegie. Staten hade enbart turen och en snabb försäljning av Carnegie att tacka för att man inte åkte på att betala bankirernas förluster, som bankirerna naturligtvis gärna vill överlåta till staten.

Banklagskommitténs rapport Banker i kris 2000:62, som Bo Lundgren hänvisar till nu, var mycket kritisk till just Bo Lundgrens krislösning i bankkrisen 1990-94 med den s.k. Securummodellen. Där "nationaliserade" staten bankernas dåliga delar medan de bra förblev i privat ägo. Denna modell, som internationellt kallas "Bad Bank", har naturligtvis varit populär bland bankerna, som bjudit Lundgren att komma och berätta om den för sina politiker i hela Europa och i USA.

Banklagskommittén pekade på de enorma skador som denna krislösning åsamkade den svenska ekonomin, när bankväsendet i praktiken upphörde att fungera för de mindre och medelstora företagen så att hundratusentals arbetare avskedades. I praktiken kunde förlustlånen, som staten övertagit i Securum, endast återvinnas genom att finanssystemet inte användes för att sätta igång produktiva arbeten genom infrastrukturprojekt och industriutbyggnad. I stället lät politikerna kreditsystemet återigen användas för att bygga upp en fastighetsbubbla, så att fastigheterna kunde säljas med "vinst" och Securumförlusterna begränsas. Banklagskommittén föreslog därför en statlig förvaltning, så att banker i kris genast kunde återöppnas för att tjäna den reala ekonomin.

Den 22 september anslöt sig Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson, i ett tal på Finansdagen arrangerat av PWC, till Bo Lundgrens krav på en ny banklag. Andersson sa:

- Jag tror att en speciell konkurslag med ett statligt förvaltarskap som gäller alla banker skulle ha många fördelar.

Andersson hänvisar till sin roll att värna "en effektiv och fungerande finansmarknad", men det är en omöjlig uppgift i det pyramidspel som i dag dominerar finansmarknaden. Därför räcker det inte med banklagskommitténs förslag med statligt förvaltarskap över bankerna. Vad som krävs för att få en effektiv och fungerande finansmarknad, som tjänar den reella ekonomin, är en Glass-Steagall-lag som skiljer ut pyramidspelen från bankerna.

Andersson och Lundgren vill använda det statliga förvaltarskapet för att hålla igång den krisande bankens derivataffärer och därmed minimera förlusterna. De borde bekymra sig mer om att hålla igång affärsbankernas funktioner att tjäna produktiva företag och arbete.

Nu, när Sveriges två främsta ansvariga för övervakning och rekonstruktion av banker kräver en ny bankkrislag, är det dags för riksdag och regering att omedelbart gå dem till mötes och införa Glass-Steagall lagen och förbud mot derivatkasinot tillsammans med Banklagkommittéens förslag om statlig förvaltare för banker i kris.