Behövs allmän värnplikt? EAP svarar

Från: "larouche@nysol.se"
Skickat: den 23 augusti 2010 22:53

Ämne: re: Allmän värnplikt

Hej!

EAP kräver ett återinförande av värnplikten och är allmänt mot den globalisering som monterar ned allt skydd nationerna har för att garantera sina folks välfärd.

Värnpliktsförsvaret går tillbaka till kampen mot feodalismen där privatarméer förödde Europa. Städer som Florens, som tidigt upprättade folkmiliser, kunde snabbt få bukt med adelsmännens inbördesstrider, rev adelns alla borgar i staden och använde byggmaterialet för en gemensam stadsmur i stället. Machiavelli drog fram de republikanska lärdomarna av detta i sin bok Fursten. Där visar han, och det håller fortfarande, hur legosoldaterna var bra i fred men odugliga i krig, då de gärna övergick till andra mer betalda eller framgångsrika furstar. En folkmilis var den enda Fursten kunde lita på, skrev Machiavelli, som snabbt steg för steg visade Fursten att denna milis krävde industrier för vapen, utbildning, mat och bostäder, därmed till slut ett helt republikanskt program för en modern nationalstat för befolkningens utveckling och välfärd.

Nationalstatssystemet bekräftades genom den Westfaliska freden, för vilken Frankrike och Sverige står som beskyddare, vilket Sveriges största bidrag någonsin till mänskligheten. Den innebar att imperier eller stora stater INTE längre har rätt att invadera andra länder. Alla stater har lika rättigheter, som manifesteras i t.ex. dagens Generalförsamling för FN. Westfaliska freden gick längre än så. Den fastslog att alla krigsbrott och skulder skulle avskrivas, för att inte utgöra grund till nya krig. Dessutom skulle en politik av "den andres väl" följas av alla stater, dvs andra nationalstater skulle hjälpas till välstånd, så att vänskap och fred alltid skulle råda. Nationalstater handlar därför inte bara om den egna nationens egoistiska utveckling utan om ett samarbete för alla nationers välfärdsutveckling.

Den främsta motorn i nationalstaternas utveckling, vilket gjorde dem helt överlägsna alla feodala eller slavägande samhällen, var idén att hela befolkningens kreativa potential och hela landytans produktionsmöjligheter skulle främjas. Det gör att allmän folkskola infördes i Sverige, inte av slump, av samma person, Amos Comenius, som också var ideologen bakom den Westfaliska freden från den protestantiska sidan.

Folkskola, nationellt vägnät, kanaler, nyodlingar och förbättrad teknik var alla kännetecken för nationalstaternas idé, och tänker du efter, ser du att allt detta också leder till en ökad totalförsvarsförmåga om man likt Macciavelli använder milisförsvar. Om du tänker efter ytterligare ett steg, så ser du att milisförsvaret också leder till ekonomiska framsteg och också kan användas, vilket man faktiskt gjorde, för att bygga upp landet. På detta sätt blir landets försvar ingen belastning, utan en del av realiseringen av landets ekonomiska och mänskliga potential.

Detta synsätt gäller än idag, men har besegrats av den nya imperiedoktrinen, "globaliseringen", under det moderna brittiska imperiet. Denna doktrin har också attackerat den Westfaliska freden principer att inte tillåta angreppskrig. Idag anser sig representanter för det "internationella samfundet", dvs i grund och botten det brittiska imperieintressena, att en mängd olika skäl ger dem rätt att angripa ett annat land och blanda sig i deras inre angelägenheter. Den hopkokade terrorismen är det främsta exemplet på detta, men också helt nebulösa frågor som miljönedsmutsning, mänskliga rättigheter, korruption och vägran att betala utlandsskulder anses idag ge rätt till militära överfall. Den som alltid ställer sig på det "internationella samfundets" sida känner inte av något hot från dessa moderna imperialister. Men eftersom imperiepolitik, som Lyndon LaRouche påpekat, alltid har byggts kring en monetaristisk politik av egenintressen kommer rättvisan för andra nationer ständigt i kläm. Skall du och din nation stå upp för alla nationers rättvisa, ja även försvara rätten för din egen nations utveckling, är du plötsligt fiende med hela världssamfundet och då behöver du ett försvar.

Men det gör inget om du ser det som en del av en republikansk utvecklingspolitik för att öka folkets kreativitet och odlingen av hela landets yta. Då behöver värnplikten inte kosta något utan ses som lika nyttig som både utbildning, vägverk och brandkår.

Avvecklingen av värnpliktsförsvaret har inneburit att människor, som bor i utsatta områden regioner som fjäll och kuster, har en betydligt osäkrare situation vid väderkatastrofer och andra problem. Vid översvämningar, stormar och skogsbränder har samhällets motståndskraft försvagats, när inte värnpliktsförband liksom militärens bandvagnar, helikoptrar och annan utrustning inte längre finns tillgängliga. Ett fåtaligt legoförsvar finns inte tillgängligt på samma sätt i alla landsdelar, om de ens finns på samma kontinent. Människorna tvingas dra sig tillbaka från periferin in i centralorterna för att kunna räkna på tillräckligt skydd och för att få nödvändig service. Utvecklingen av hela landets yta har försvårats. Ett värnpliktsförsvar kan på detta sätt ses som en del av landets infrastruktur.

På samma sätt som 12 års skolgång, kan nio månaders värnplikt ses som en investering i kunskaper. Det handlar då främst om att tillämpa ny teknik i praktiska förhållanden. Försvaret måste ständigt befinna sig i den tekniska fronten för att kunna tillgodogöra sig de nya flanker tekniken öppnar. Ett värnpliktsförsvar, där man systematiskt introducerar den senaste tekniken, skulle ge sådana bidrag till den tekniska utvecklingen i samhället att försvarskostnaderna lätt skulle kunna tas igen i form av ökade skatteinkomster från nya produkter och högre produktivitet.

Varje  årskull värnpliktiga skulle tillföras ny materiel i form av prototyper för utprovning och vidareutveckling. Detta skulle kunna kopplas till en industripolitik, där staten betalar utvecklingen av dessa prototyper, så att försvarsmateriel inte behöver masstillverkas (och masslagras) för att försvarsindustrin skall kunna få tillräckligt betalt för tillverkningen. Industrin får i stället rätt att exportera detta (till allierade länder) eller använda den nya tekniken för sina civila produkter.

Genomförs värnpliktsutbildningen på detta sätt kommer varje årsklass att bli bärare av den nya tekniken in i samhället. Kombineras värnpliktsutbildningen med en kompletterade civil utbildning efteråt kan varje värnpliktig garanteras möjlighet att kunna sköta åtminstone ett praktiskt tekniskt yrke, i fordonsteknik, signalteknik, maskinteknik, laserteknik osv., alltid med den senaste tillämpade forskningen i bagaget.

Möjligheten att använda värnplikten för yrkesutbildning av hela årsklasser av ungdomar kan bli avgörande för att kunna sätta alla i fullt arbete. Idag finns det inte tillräckligt med yrkeskunnigt folk, att ens komma i närheten av de en miljon nya produktiva jobb, som är nödvändiga för att Sverige skall försörja sig. Tredje världen kommer med en ny rättvis ekonomisk världsordning att få det bättre och inte jobba gratis åt oss. Detta betyder att även en fredlig värld har användning för allmän värnplikt om man ser det som en del av en utbildningssatsning på praktisk tillämpning av ny teknik.

Detta utvecklingsperspektiv för Sverige, som en nytt värnpliktsförsvar är en del av, innebär att Sverige måste ändra säkerhetspolitiken till allianser med de länder som deltar och samarbetar i en sådan utvecklingspolitik. Idag deltar Sverige i stället i en imperiepolitik för att skydda de brittiska knarkodlingarna i Afghanistan och en destabiliseringspolitik av hela Centralasien som skall hålla tillbaka Eurasiens stora länders utveckling. Denna aggressiva brittiska geopolitik "att söndra och härska" hotar naturligtvis Ryssland, vilket gör att de svenska insatserna där är direkt kontraproduktiva för fred i Norden. Nedläggning av försvaret av det egna territoriet samtidigt, är minst sagt äventyrligt och i värsta fall självmordmässigt.

Finland har inte avvecklat sitt värnpliktsförsvar, utan halverat det och Sverige borde följt samma linje. Om beredskapstiden efter värnplikten avslutas vid 35 år ålder, skulle en halverad armé ändå kräva allmän värnplikt. Sverige skulle då också ha möjlighet att snabbt åter kunna fördubbla armén, om äldre åldersklasser återinkallades och återrustades. En stabil kurs, med en sådan flexibilitet till storskalig ökning, är den enda ansvariga försvarspolitiken. Upprustning destabiliserar för grannländer, vilket gör att det alltid är svårt att mobilisera försvaret utan att skapa en dynamik för krig.

Så länge det finns en aktiv imperiepolitik finns alltid en stor krigsfara, och behov av försvar. Den svenska statsledningens oansvar är ännu större med tanke på att landet så länge byggt upp ett starkt försvar för inriktat på att försvara hela landet och speciellt civilbefolkningen. Försvaret läggs ned nu med ofantlig förstörelse av utrustning och anläggningar, just när världen befinner i den typ av finanskris som världskrig skapas av.

Ulf Sandmark, LaRoucherörelsen i Sverige - EAP

Från: Johannes
Skickat: den 21 augusti 2010 14:54
Till: larouche@nysol.se
Ämne: Allmän värnplikt

Hej

Varför vill ni ha allmän värnplikt?