Zepp-LaRouche talade på Think 20 i Peking

Schillerinstitutet var inbjudet att förbereda G20-mötet med världens 20 ledande länder. Både Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche och EIR:s Washingtonkorrespondent Bill Jones var inbjudna att tala på ett forum som Think 20 höll i Peking den 29-30 juli. Think 20 utgörs av tankesmedjor och internationella organisationer som lägger fram förslag inför toppmötet med stats- och regeringscheferna i G20-länderna i början av september i Kina.

Just återkommen från detta möte berättade Zepp-LaRouche att man i Kina är väl medveten om faran med att västvärldens finanssystem kollapsar och vad det kan föra med sig av strategiska kriser. Det är denna finanskris som driver president Obama till att pressa Ryssland och Kina så att världen nu står på randen av kärnvapenkrig. Det blev därför ett starkt gensvar på Schillerinstitutets förslag att genomdriva saneringen av finanssystemet med hjälp av bankdelning och att ansluta världen till Kinas satsning "Ett Bälte, En Väg" för globalt fredligt samarbete för att bygga Nya sidenvägen. Årets G20-möte, tillsammans med BRICS-ländernas toppmöte i Goa i Indien och Vladivostokforumet strax efter, kan därför bli starten på en konstruktiv lösning på alla de kriser som nu helt uppslukar det politiska intresset i Västvärlden. Det är chansen att få en ny paradigm av fredliga relationer mellan stormakterna på plats i tid innan någon av de båda fasaväckande amerikanska presidentkandidaterna kommer till makten i USA och ytterligare destabiliserar världen.

Årets Think20-forum i Peking, som samlade runt 500 forskare och experter från 25 länder i tankesmedjor kopplade till G20-länderna. Det arrangerades av tre kinesiska tankesmedjor: Institute of World Economics and Politics (IWEP) vid Chinese Academy of Social Sciences (CASS), Shanghai Institute for International Studies (SIIS) och Chongyang Institute for Financial Studies vid Renmin University of China (RDCY).

Helga Zepp-LaRouche ingick i panelen "Global Governance: System Improving and Capacity Building", som inledde den två dagar långa konferensen. Detta var hennes tal:

"Eftersom G20 utgör den mäktigaste kombinationen av industri- och tillväxtekonomier på den här planeten finns det för närvarande ingen annan institution som är bättre lämpad att möta de existentiella utmaningar som civilisationen står inför och genomföra lösningar i tid. Människor i de flesta länder upplever sig vara direkt drabbade av skrämmande kriser - ett terroristhot som är utom kontroll internationellt; miljontals människor som flyr undan krig, hunger och död; den flyktingkris som detta lett till och som skakar EU i sina grundvalar; ett ökat stöd för etablissemangskritiska partier i många länder; Brexit som en varningssignal om EU:s möjliga upplösning; den växande klyftan mellan de förmögna och allt större delar av befolkningen som mist sin välförtjänta ställning som medelklass eller lever i fattigdom; "oortodoxa finansiella åtgärder" som tar ifrån människor deras livsbesparingar och framtidshopp; avsaknaden av social acceptans för bail-out- och bail-in-åtgärder; och ökade farhågor för att världen har gått in i ett nytt kallt krig och en nukleär kapprustningsspiral. Kort sagt, ett sjunkande förtroende för etablissemanget, åtminstone i den transatlantiska sektorn.

Om det kommande G20-mötet inte beaktar detta, om man försöker dölja den förda politikens fiasko särskilt sedan 2008 bakom retorik, och om man inte utnyttjar tillfället vid det kommande toppmötet att lägga fram riktiga lösningar på dessa kriser, så kommer det att få konsekvenser som inte är i den virtuella världen utan påverkar historien på riktigt och miljarder människors liv och lycka.

Det finns lösningar som bara ligger och väntar på att bli genomförda, men då krävs det att de styrande institutionerna är beredda att ompröva axiomen för den förda politiken och återgå till en politik som inte bara bevisligen varit effektiv i tidigare lägen, utan också innebär ett nytt paradigm som kan ligga till grund för mänsklighetens kommande hundra år och mer.

Om G20-mötet ska kunna ge mänskligheten framtidshopp, ett hopp som gått förlorat i många delar av världen, så måste det presentera en vision som erbjuder en lösning, staka ut en väg som leder till att de nämnda kriserna kan övervinnas, och etablera en högre förnuftsnivå för att förverkliga mänsklighetens gemensamma mål.

1. Denna visions enda "praktiska" uttryck - och det är ingen självmotsägelse - är perspektivet om den Nya Sidenvägen som Kinas regering började genomföra för tre år sedan. Nu är drygt 70 länder indragna på ett eller annat sätt i de många infrastruktur- och utvecklingsprojekten. Det som Kina kallar ett "win-win"-samarbete i sådana gemensamma projekt är inte bara det enda effektiva sättet att komma till rätta med den geopolitiska konfrontationen, grundorsaken till de båda världskrigen under 1900-talet och till hotet om ett tredje globalt krig idag som, med tanke på förekomsten av kärnvapen, skulle bli ett förintelsekrig. "Win-win"-perspektivet ligger också i linje med Westfaliska fredens principer, som säger att varje lyckad fredsordning måste bygga på "den andres väl".

Därför måste idén om den Nya Sidenvägen utsträckas till alla delar av världen som en konkret möjlighet att besegra underutvecklingen, som en "Världssidenväg". Om G20-länderna gör ett sådant erbjudande, med ett högtidligt löfte om att besegra hunger och fattigdom, och se till att alla får tillgång till rent vatten inom loppet av några år - vilket tekniskt sett är fullt möjligt - så kommer det att ge upphov till en revolution av hopp och optimism i världen.

2. Om orsakerna bakom massmigrationen från Sydvästasien och Afrika och grogrunden för rekryteringen av terrorister ska kunna undanröjas, så behövs det ett genomtänkt industriutvecklingsperspektiv för båda dessa världsdelar, som inte bara innebär en återuppbyggnad av krigshärjade områden utan också en integrerad plan för infrastruktur, industri, jordbruk och utbildning, som kommer att göra dessa delar av världen till högproduktiva områden.

Allmänt sett måste projekten inom ramarna för Världssidenvägen vara så utformade att de leder till största möjliga ökning av den kognitiva förmågan hos de berörda ländernas befolkningar, och därmed till största möjliga produktivitetsökning i hela världsekonomin. Fokus måste alltså inte bara ligga på innovationer, utan på kvalitativa genombrott i vår förståelse av kvalitativt nya fysikaliska principer i vårt universum.

Exempel på detta är storsatsningar på utveckling av fusionskraften, som kommer att skapa energi- och råvarusäkerhet, men också på utveckling av nya vattenresurser genom fredlig användning av kärnkraften för avsaltning av stora mängder havsvatten, jonisering av vattenånga i atmosfären och andra tekniska innovationer.

Internationellt samarbete om rymdforskning, rymdfärder och rymdkolonisering är vägen till de nödvändiga nya genombrotten inom teknik och vetenskap. Det bildar också den framtidsinriktade plattformen för en fredsordning på 2000-talet. Och viktigast av allt, det markerar människosläktets förvandling i riktning mot ett ökat medvetande om sin egen identitet som den hittills enda kända kreativa arten i universum.

3. Ett okontrollerat sammanbrott av finanssystemet i den transatlantiska sektorn skulle hota att slunga många delar av världen in i kaos med oförutsägbara konsekvenser. Den s.k "verktygslådan" med finansiella åtgärder, som man satte in efter krisen år 2008, i stället för riktiga reformer, är förbrukad. De därpå följande "oortodoxa finansiella instrumenten", som kvantitativa lättnader, negativa räntor och helikopterpengar, har haft en effekt som till stor del varit motsatsen till den som avsågs.

Det faktum att både Demokraterna och Republikanerna i USA går till val med ett återinförande av Franklin D. Roosevelts bankdelningslag Glass-Steagall i sina valprogram, och det faktum att det finns en växande diskussion i flera europeiska länder om att minska riskerna i finanssystemet genom att införa Glass-Steagall-kriterier även i Europa, skapar mycket gynnsamma förutsättningar för att man ska kunna enas om en global Glass-Steagall-lag vid det kommande G20-mötet.

Om G20-mötet sätter Världssidenvägen på agendan, kommer det att göra den kinesiska drömmen till hela världens dröm."

Lyssna på Helga Zepp-LaRouche när hon berättar om sina intryck från sitt Kina-besök och deltagande i mötet Think20: https://larouchepac.com/20160805/organize-new-paradigm-mankinds-beauty

Se hur arrangörerna av Think20 uppmärksammade Schillerinstitutets medarbetare Bill Jones: http://www.t20china.org/displaynews.php?id=413592

Läs om Kinas ledarskap för att ta världen ur krisen i boken "nya Sidenvägen blir Världslandbron": http://www.larouche.se/artikel/eir-rapporten-nya-sidenvagen-blir-varldslandbron