Vad är pengar?

Jag har fått reaktioner på min ledare "Älskar du pengar?" i EAP:s kampanjblad för juni 2010. Frågan till mig är om jag och LaRoucherörelsen vill avskaffa pengar helt och hållet och om det ligger något religiöst eller asketiskt i vår attack på "tron på pengar".

För att förtydliga min och LaRoucherörelsens syn på saken vill jag lägga till följande.

Vi vill inte avskaffa pengar. Men det finns två typer av pengar, intelligenta och idiotiska, beroende på hur de skapas och hur de används.

Som exempel på den senare typen får jag hjälp av en artikel på Svenska Dagbladets websida den 31 maj med rubriken "Den lätta konsten att göra pengar" av Andreas Cervenka. Författaren förklarar hur pengar skapas i dagens penningsystem, så som han har lärt sig, och som tyvärr nästan alla nutida ekonomer och politiker i västvärlden (t. ex vår finansminister Anders Borg eller hans sossemotsvarighet Thomas Östros) har lärt sig. Avsiktligt eller oavsiktligt visar Cervenka hur sjukt och galet vårt kollapsande penningsystem är. Han visar att det faktiskt är en brottslig lek som centralbankirer och privata bankirer ägnar sig åt för att lura människor med fiktiva och innehållslösa finansmedel som kallas pengar. Ingenstans i Cervenkas artikel finns ett spår av den reala ekonomin (jordbruk, industri, produktion, infrastruktur, teknologi etc.) Inte heller ser man röken av hur de folkvalda i riksdagen och regeringen förhåller sig till detta system, med tanke på ansvar, kontroll och nyttjande. Det framställs som om vi som samhälle, vår regering och våra liv är ödesbestämt styrda av ett pyramidspel som med jämna mellanrum ger upphov till bubblor i ett cykliskt fenomen som ingen kan kontrollera.
Läs Cervenkas förklaringar här. Han är faktiskt pedagogisk, men måste läsas med en nypa ironi.

LaRoucherörelsens begrepp om ("intelligenta") pengar är att de är ett medel som inte har något värde i sig självt och inte heller, som en självständig enhet, utgör något mått på värde. Pengar skall skapas enbart genom politiska beslut av regeringen med samtycke av den folkvalda riksdagen, för att finansiera bestämda typer av produktiva fysisk-ekonomiska projekt (som till exempel infrastruktur, sjukvård, utbildning och storskapliga vetenskapsprojekt som rymdsatsningar eller försvarstekniska utvecklingsprojekt). Penningflödet (i form av bl.a. sedlar och mynt) går enligt vårt begrepp som statliga KREDITER från Riksbanken till myndigheter och institutioner som ansvarar för produktionen (t.ex. Trafikverket) eller genom reglerade affärs- och sparbanker för utlåning till företag och hushåll. Under inga omständigheter får banker skapa pengar eller motsvarigheten till pengar utan hänsyn till de nationella målsättningar och bestämmelser som styr denna process. Sedan krediten använts för den investering de folkvalda beslutat om, fortsätter krediten att cirkulera som betalningsmedel för in- och utbetalningar (löner och utgifter) resp. sparande/långivning i det finansiella systemet.

Värdet av "pengarna" är då den samhällsnytta som åstadkommits genom det produktiva arbete som utförts som ett resultat av de genom riksbankskrediten finansierade långsiktiga utvecklingsprojekten. Värdet av en nations valuta kan likaledes betraktas som denna nations intentioner för framtiden, och metoderna den använder för att förverkliga intentionerna.

Detta begrepp om "pengar" stöds tyvärr inte i det politiska systemet i Europa, som är en del av det brittiska imperiesystemet där privata banker, inte folkets valda företrädare, direkt, eller indirekt genom "marknaden", utövar kontroll över centralbanken och därmed över ekonomin.

Historiskt sett har ett kreditsystem - till skillnad från ett penningsystem - bara varit grundlagsfäst i det ursprungliga amerikanska ekonomiska systemet, som grundades av Alexander Hamilton, USA:s första finansminister. Men i olika former har detta system tillämpats av alla länder som lyckats industrialisera sig (för dess betydelse för Sverige, läs dessa artiklar och Tore Fredins bok).

Detta system representeras idag av den amerikanske ekonomen och politiske ledaren Lyndon LaRouche, som arbetar för att återinföra det i USA. Om andra nationer inser hur viktigt det är för deras egen överlevnad och framtida utveckling, kan det förhoppningsvis införas fullt ut även i resten av världen.

I artikeln "Vad din bokhållare aldrig förstod: Den hemliga ekonomin" skriver LaRouche följande om pengarnas funktion i det amerikanska ekonomiska system som han själv står för:

"I den verkliga världen har pengar inget värde i sig. Den rätta användningen av pengar är, inte som ett mått på ekonomiskt värde, utan som, t.ex. enligt den amerikanska konstitutionen, ett bekvämt sätt att förmedla krediter utgivna av en suverän republik, krediter som ska användas för att åstadkomma en effekt som ska leda till en faktisk ökning av det fysiska värdet per capita och per kvadratkilometer territorium för ekonomin som helhet.

(In the real universe, money as such has no intrinsic value. Money is properly used, not as a standard of real economic value, but, as under our U.S. Federal Constitution, as a convenient medium of, not value, but, the conveying of a form of credit uttered by a sovereign republic, credit which is to be deployed to promote an effect which is intended to be identified as increased net physical value per capita and per square kilometer of territory for the economy as a whole.)

Pengar, betraktade på det sättet, fyller sin rätta funktion endast när de befrämjar allt mer produktiva, kapitalintensiva investeringar, per capita och per kvadratkilometer, i både grundläggande ekonomisk infrastruktur och i produktionsmetoder för den långsiktiga utvecklingen av mer högproduktiva, mer avancerade teknologier, såsom skedde i [den första amerikanska kolonin] Commonwealth of Massachusetts enligt sitt grundningsavtal från och med 1600-talets mitt. Det innebär en utveckling som både (1) måste kompensera för förslitningseffekter och (2) i praktiken utgör en upptäckarmetod uttryckt i en faktisk fysisk ökning av människosläktets utökade fortlevnadsförmåga i en obegränsad framtid, per capita och per kvadratkilometer aktuellt territorium.

(Money, when so defined, performs its proper function only through promoting increasingly productive, capital-intensive investment, per capita and per square kilometer, in both basic economic infrastructure, and in methods of production for the long-term development of the more highly productive, more advanced technologies, as since the mid-Seventeenth-century Commonwealth of Massachusetts operating under its Charter. This means developments which both (1.) must offset the effects of attrition, and (2.) which represent, in effect, a method of discovery expressed as a physical net increase in the human species' expanded power to continue to exist into an unbounded future, as per capita and per square kilometer of relevant territory.)

Pengarnas rättmätiga, anständiga funktion är inte att definiera 'ekonomiskt värde', utan att vara ett medel för utgivning av krediter uppskattade till en rimlig approximation av den förväntade faktiska fysiska kostnaden, som en preliminär gissning, inte faktiskt värde. Denna föreställning om en politisk kreditgivning presenterades för världen i skepnad av en föreställning från Massachusetts Bay Colony vid 1600-talets mitt, under ledning av Winthrop och Mathers, innan britterna upphävde kolonins rättigheter.

(... The properly decent role of money, is not that of defining "economic value," but as a medium of assigning uttered credit estimated at a fair approximation of anticipated net physical cost,7 in preliminary guess-work, not actual value. This notion of a political assignment of credit was introduced to the world in the guise of a notion from the mid-Seventeenth Century Massachusetts Bay Colony under the direction of Winthrop and the Mathers, that during a period prior to the British nullification of the Colony's charter.)

Detta begrepp om krediter, som den amerikanska konstitutionen har varit mer eller mindre ensam om sedan dess, som en avsikt, har alltid, när den lagen har efterlevts i praktiken, varit utmärkande för det amerikanska ekonomiska systemets konstitutionella överlägsenhet över de i grunden imperialistiska, monetaristiska systemen i de europeiska nationer som har opererat under inflytande av det brittiska imperium som kommit till uttryck i framför allt det brittiska kungahusets rovgiriga Inter-Alpha-grupp, från 1971 och framåt."

(This conception of credit, which has been more or less unique to the intent of the United States' Federal Constitution since that time, whenever that law has been observed in practice, has been an essential distinction of the constitutional superiority of the American System of political-economy over the intrinsically imperialistic, monetarist systems of those nations of Europe which have operated under that recent influence of the British empire which has been expressed, especially, by the British monarchy's rapacious Inter-Alpha Group, since 1971, up through the present day.)

***