Ur "Intressenas harmoni"

Ur Henry Carey's Harmony of Interests, 1851

Henry C. Carey, rådgivare till Abraham Lincoln, och kanske det amerikanska systemets viktigaste ekonom, skrev uttömmande och avslöjande om det brittiska frihandelssystemets misslyckande och visade samtidigt det amerikanska systemets succé. Följande citat är från Henry Careys bok, The Harmony of Interests, som skrevs 1851:

"Mycket har sagts om befolkningens 'mission' i dessa Förenta Stater, och det mesta av det sägs av personer som verkar begränsa sig till att betrakta nationens makt och som sällan tänker på dess plikter."

"Två system står inför världen. Ett av dem sörjer för att öka andelen människor som ägnar sig åt handel och transport och således minska andelen som ägnar sig åt att producera det gods med vilket det kan handlas, vilket nödvändigtvis leder till minskande avkastning på allas arbete; det andra systemet sörjer för att öka andelen som ägnar sig åt produktion och minska den som ägnar sig åt handel och transport, vilket ger ökad avkastning åt alla, bra lön till arbetaren och god vinst till kapitalägaren. Ett av systemen sörjer för att öka mängden råmaterial som exporteras och minska incitamentet att anställa människor, vilket utarmar lantbrukarna genom att belasta dem med frakt; medan det andra sörjer för att öka anställandet av människor och minska exporten av råmaterial, vilket följaktligen berikar lantbrukarna genom att befria dem från fraktkostnader. Ett sörjer för att tvinga landets lantbrukare att fortsätta ge bidrag till flottorna och arméerna, fattiglapparna, adelsmännen och furstarna i Europa; det andra gör det möjligt för oss själva att tillämpa samma medel för de amerikanska medborgarnas moraliska och intellektuella utveckling. Ett sörjer för kvarvarandet av denna oäkta frihandel som förnekar skyddsprincipen, men ändå delar ut den som inkomstskatt; det andra för att utöka området för legitim frihandel genom att etablera fullkomligt skydd, följt av tillägg av individer och samhället och slutligen avskaffandet av tullhus. Ett sörjer för att skeppa ut män för att besätta ödemark, vars herravälde säkras med hjälp av diplomati eller krig; det andra för att öka värdet av ett oerhört vidsträckt område av obebott land genom att föra in miljontals människor för att bebo det. Ett sörjer för att öka betydelsen av handel; det andra för att öka kraften att upprätthålla den. Ett sörjer för att undergräva hinduerna och sänka resten av världen till deras nivå; det andra för att öka människors standard över hela världen till vår nivå. Ett sörjer för armod, okunnighet, avfolkning och barbari; det andra för att öka välstånd, välbefinnande, intelligens, kombinationen av handlingar och civilisationer. Ett hoppas på universellt krig; det andra på universell fred. Ett är det engelska systemet; det andra kan vi vara stolta över att kalla det amerikanska systemet, för det är det enda som någonsin tänkts ut med syftet att upphöja och utjämna människornas villkor över hela världen."

"Sådan är den sanna mission för folket i dessa Förenta Stater... För att höja arbetets värde över hela världen, behöver vi bara höja värdet på vårt eget... För att förbättra människors politiska villkor över hela världen, gäller det att vi själva håller fred, undviker beskattning för underhåll av flottor och arméer, och blir rika och blomstrande... För att sprida kunskap och främja moralitetens sak runtom i världen, krävs det endast att vi följer den kurs som ska sprida bildning över hela vårt land, och som ska göra det möjligt för envar att lättare skaffa egendom och genom detta även respekt för rätten till egendom. För att ersätta det avskyvärda system som är känt som malthusianism med sann kristendom, är det nödvändigt att vi bevisar för världen att det är befolkningen som får maten att komma från de bördiga jordarna, och att maten tenderar att öka snabbare än befolkningen, vilket således bekräftar förhållandet mellan Gud och människan."

Carey attackerade den brittiska frihandelsekonomin för att vara ett system som förstör länders agro-industriella produktion, minskar konsumtionen, förstör friheten och orsakar krig:

"Två system står inför världen: å ena sidan, det som kallas protektionism; och, å andra sidan, det som kallas frihandel."

"Det finns ett stort fel i den uppfattning som nu allmänt hyses gällande den nationella arbetsfördelningen, vars ursprung kan spåras till den engelska skolans politiska ekonomer, vars system helt och hållet är baserat på idén om att göra England till 'världens verkstad'; inget kunde vara mer onaturligt. Av denna skola lärs det ut att vissa nationer är lämpade för tillverkning medan andra är lämpade för jordbruksarbete och att de senare gynnas stort av att tvingas vara sysselsatta med denna enda strävan, göra alla sina utväxlingar på avstånd, och att de på så vis gör sitt bidrag till att upprätthålla systemet av 'skepp, kolonier och handel'. Hela grunden för deras system är byten och utväxlingar, inte produktion, trots att inget av dem lägger något till mängden saker som ska byta ägare. Deras system skryter med att bytarna är så talrika och producenterna så få, och ju större förhållandet är mellan de förra och de senare, desto snabbare förmodas framryckningen mot fullkomligt välstånd ske. Växlare och bytare måste emellertid leva och de måste leva på de andras arbete: och om tre, fem eller tio personer ska leva på vad en person producerar, måste det följa att var och en endast kan tilldelas en liten del av livets nödvändigheter eller bekvämligheter, vilket uppenbart också är fallet.

"Frihandelns syfte har förklarats vara ökad kommers, men kommersen tynar bort under den."

"Vi har således här, för det första, ett system som är osunt och onaturligt, och, för det andra, en teori som uppfunnits med ändamålet att förklara den fattigdom och misär som är dess nödvändiga resultat."

"Syftet med det som nu kallas frihandel är att för Englands folk säkra den fortsatta förekomsten av monopolet på maskineri, genom vilket Irland och Indien ruinerats och handeln kullkastats. Protektionismen söker bryta ner detta monopol och se till att vävstolen och städet tar sina naturliga platser jämte maten och bomullen, så att produktionen kan ökas och handeln återupplivas..."

"Protektionismens syfte har varit, och är, att återställa den naturliga tendens genom vilken industriell produktion äger rum sida vid sida med matproducenten (nationell självförsörjning), så att man markant minskar transportavgifterna och kostnader för mellanhänder och får till stånd stabilare självförsörjande samhällen och nationer."