Upprop till försvar för miljarder liv: NEJ till klimatmötet COP21!

Ett upprop till försvar för miljarder människors liv:
Vi säger NEJ till klimatmötets utsläppsminskningar!

Sedan den 2 november cirkulerar Schillerinstitutet följande upprop, i hopp om att snabbt samla underskrifter från kvalificerade specialister, politiker och vanliga medborgare i hela världen.

Livsvillkoren för miljarder människor hänger på att agendan på FN:s klimatkonferens (COP21), som ska äga rum i Paris i december i år, förkastas. Planen på ett juridiskt bindande åtagande att minska koldioxidutsläppen måste förkastas på två grunder:

1. Det är ett vetenskapligt belagt faktum att ingenting som människan gör leder till någon katastrofal klimatförändring, och

2. kraven på minskade koldioxidutsläpp kommer att få mycket påtagliga, dödliga konsekvenser.

Det finns ingen hållbar grund för att hålla någon klimatkonferens överhuvudtaget. Den borde genast ställas in!

Tvärtemot all propaganda som pumpas ut i en extremt välfinansierad, toppstyrd kampanj finns det mängder av solida vetenskapliga belägg som motsäger och/eller motbevisar påståendena om en annalkande klimatkatastrof orsakad av människans utsläpp av växthusgaser. Satellitmätningar visar t.ex. att den globala genomsnittstemperaturen inte har stigit de senaste 18 åren, trots att människans växthusgasutsläpp har ökat i en allt snabbare takt. Detta understryker det faktum att klimatet helt enkelt inte reagerar på ändrade koldioxidhalter på det sätt som panikmakarna gör gällande. Med andra ord: planeten Jordens klimatsystem är inte särskilt känsligt för förändringar i koldioxidkoncentrationen i atmosfären.

Eftersom många klimatmodeller vilar på det felaktiga antagandet om en sådan stor koldioxidkänslighet har de genomgående producerat felaktiga prognoser, och för varje år avviker de mer och mer från verkligheten. De gradvisa klimatförändringar som har skett under de gångna årtiondena, och som kommer att fortsätta ske i framtiden, är inte och kommer inte att vara någon anledning till oro. Dessa förändringar är till största delen naturliga, och människans eventuella inverkan nästintill obetydlig. En sund och växande världsekonomi kommer inte att ha några problem att hantera dessa förändringar.

Vi måste också vara klara över att koldioxid inte är en förorening, utan en livsviktig komponent i biosfären. Eftersom den nuvarande koldioxidhalten i atmosfären är långt under den optimala för växtligheten har den av människan åstadkomna koldioxidökningen redan bidragit till höjd produktivitet i jordbruket och ökad naturlig växtlighet - och skapat en mätbart grönare planet.

Men klimatmötet i Paris handlar inte bara om att länder kommer att kasta bort tid och resurser på ett skenproblem, som bara existerar i datamodellerna. Den oroväckande verkligheten är att de föreslagna koldioxidminskningarna runt om i världen kommer att leda till ökad fattigdom, sämre levnadsvillkor och stigande dödstal. En växande världsbefolkning kan helt enkelt inte förbättra sina levnadsvillkor enbart med hjälp av sol, vind och andra s.k. "gröna" energislag.

Faktum är att denna plan propageras intensivt av nutida anhängare av den befolkningsminskningsideologi som främst förknippas med Thomas Malthus. Organisationer som Världsnaturfonden WWF förklarar om och om igen att den nuvarande världsbefolkningen är flera miljarder människor större än Jorden klarar av att försörja, och följaktligen måste minskas med flera miljarder. De nu aktuella kraven på koldioxidminskningar är djupt förankrade i denna malthusianska ideologi. Men Malthus hade fel på 1700-talet, och hans nutida anhängare har fel idag.

Energiintensiv vetenskaplig, teknisk och ekonomisk tillväxt är en grundförutsättning för människans existens. Detta går att mäta i form av övergångar till högre energiflödestätheter per capita och per ytenhet. Framsteg, tillväxt och utveckling är en universell mänsklig rättighet, och koldioxidutsläpp är för tillfället en väsentlig komponent i den processen för en överväldigande majoritet av världsbefolkningen. Antagandet i Paris av en juridiskt bindande plan för minskade koldioxidutsläpp kommer att sänka levnadsstandarden för miljarder människor, öka dödstalen, fördjupa fattigdomen och ta ifrån människorna deras omistliga mänskliga rättighet att medverka i skapandet av en bättre framtid för samhället som helhet.

Det är djupt omoraliskt.

Därför måste COP21-konferensens plan för minskade koldioxidutsläpp förkastas.

Skriv på uppropet på den engelska hemsidan: http://larouchepac.nationbuilder.com/notocop21

(Med min underskrift samtycker jag till att mitt namn publiceras i samband med uppropets offentliggörande.)


Läs mer om klimatbluffen på: http://www.larouche.se/gron-fascism
och http://www.larouche.se/nyheter/2011/05/29/svensk-rasist-bakom-klimatbluffen

Läs om föredragen om klimatbluffen på Schillerinstitutets konferens i Paris 2015 här http://www.larouche.se/artikel/den-malthusianska-klimatbluffen-briks-mansklighetens-dodsfiende

På danska: http://schillerinstitut.dk/si/2015/11/schiller-institut-resolution-til-forsvar-for-milliarder-af-menneskers-liv-nej-til-cop21-plan/

Se en videofilm där LaRouchePAC:s vetenskapsteam den 26 augusti diskuterar varför klimatbluffen måste stoppas: https://www.youtube.com/watch?v=UWOjP-E6eOE&feature=youtu.be

Läs på engelska översikten om klimatfrågan och senaste nytt: https://larouchepac.com/green-fascism

Läs den franska sidan som samordnar motståndet i Paris mot klimatkonferensen COP21 där man kan ladda ner det franska extrabladet: http://www.solidariteetprogres.org/cop21-sommet-depopulation.html

Beställ EIR-rapporten "'Global Warming' Scare Is Population Reduction, Not Science"! Den kostar 250 kronor i PDF-format. Kontakta larouche@nysol.se el. 08-983010

Läs mer om EIR-rapporten på svenska här: http://www.larouche.se/nyheter/2015/09/23/ny-eir-rapport-avslojar-klimatbluffens-lobby

Läs innehållsförteckningen och mer om rapporten på engelska här http://larouchepub.com/eiw/public/greenfascismpromo/globalwarming_index.html