Upprop för ett Nytt Bretton Woods-system (2000)

En Ad-Hoc kommitté för ett Nytt Bretton Woods

Upprop år 2000

G7-ländernas regeringar har om och om igen visat sig ovilliga och oförmögna att avvärja det globala finanssystemets hotande sammanbrott genom en skyndsam och grundlig omorganisation av systemet. Det har därför blivit ytterst angeläget att alla, som inser vilka förödande konsekvenser en finansiell systemkris skulle få, gör sina röster hörda.

Vi hänvisar till Lyndon LaRouche, den ekonom i världen som tidigast och grundligast har analyserat systemkrisens orsaker, och samtidigt har presenterat ett genomarbetat åtgärdspaket för att övervinna den: krisbekämpningsprogrammet för ett Nytt Bretton Woods.

Vi hänvisar till en motion som lagts av flera ledamöter i Europaparlamentet. Den lyder som följer:

* 1944 års fördrag om Bretton Woods-mekanismerna bidrog till att skapa valutastabilitet och till den ekonomiska återuppbyggnaden efter kriget.

* När dollarn losskopplades från guldreservsystemet upplöstes sambandet mellan den reala ekonomin och den finansiella ekonomin.

* Sedan 1997 har finanskriserna avlöst varandra i olika delar av världen.

* De internationella finans- och valutainstitutionerna fungerar inte; de fullgör inte sitt uppdrag.

* "Spekulationsbubblan" har haft en förödande inverkan på utvecklingsländernas ekonomier, vilket fullständigt rubbat förhållandena i världsekonomin; den har nu en volym på minst 300 000 miljarder dollar, att jämföra med en världs-BNP på c:a 40 000 miljarder dollar.

Med hänsyn till ovanstående hemställer Europaparlamentet om att kommissionen:

a) verkar för att en ny internationell konferens sammankallas, liknande den som ägde rum i Bretton Woods 1944, med målet att införa ett nytt internationellt valutasystem som gradvis undanröjer de mekanismer som har gynnat "spekulationsbubblans" uppkomst;

b) undersöker möjligheten att knyta valutorna till någon form av reellt värde, och att införa en bättre kontroll över växelkurserna;

c) föreslår ny kreditgivning, med inriktning på att öka investeringarna i de realekonomiska sektorerna, samt drar upp infrastrukturprojekt av kontinentala dimensioner.

Det farligt absurda i situationen understryks ytterligare av att den s.k. "nya ekonomin" hyllas av Vita huset i USA och av EU:s regeringschefer som en stor framgång, samtidigt som den med hjälp av denna myt uppblåsta finansbubblan håller på att spricka! Långt ifrån att befrämja tillväxt och utveckling i världsekonomin, har den s.k. "globaliseringen" i verkligheten visat sig vara en otyglad rovdjurskapitalism, som på ett otillåtligt sätt har vidgat klyftan mellan finanspapper och realekonomi, och mellan rik och fattig - både inom länderna och internationellt.

Mot bakgrund av den alltmer tillspetsade finansiella systemkrisen har vi beslutat oss för att bilda Kommittén för ett Nytt Bretton Woods.