Upprop för ett Nytt Bretton Woods-system (1998)

Förnyat upprop till president Clinton att sammankalla en ny Bretton Woods-konferens

I samband med EIR:s seminarium i Washington den 18 mars 1998 förnyade Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp- LaRouche och den ukrainska parlamentsledamoten Natalia Vitrenko det upprop till president Clinton att sammankalla en ny Bretton Woods-konferens som de gick ut med i februari 1997. Det nya uppropet har följande lydelse:

I nästan exakt ett år har vi, mot bakgrund av den överhängande risken för en systemkris, vädjat till Er att ta initiativ till en omorganisation av det internationella finans- och valutasystemet, som tar fasta på de bästa inslagen i det gamla Bretton Woods-systemet.

Vårt upprop har undertecknats av omkring 500 parlamentsledamöter i 40 länder, av de f.d. presidenterna i Mexico, Brasilien och Uganda - José Lopez Portillo, Joao Baptista Figueiredo och Godfrey Lukongwa Binaisa - och av hundratals medborgarrättsledare, fackföreningsledare och medlemmar i andra organisationer, vilka alla drivs av en djup omsorg om sina nationers framtid.

I uppropet varnade vi för att en allvarlig finanskris snart skulle bryta ut - den bröt ut i östra Asien, men den kommer snart att drabba hela världen. Asienkrisen som bröt ut i oktober 1997, och som egentligen bara är ett regionalt uttryck för den globala krisen, har visat hur rätt vi hade i vår varning för ett år sedan: sedan slutet av 1997 har det flera gånger varit risk för härdsmälta i det internationella finanssystemet, t.ex. den 22-23 december i Sydkorea, och återigen i januari 1998 i Indonesien och Japan. Det har nu också blivit bekräftat att varken "IMF:s nödhjälpspaket" eller hyperinflationistiska likviditetsinjektioner är en medicin som löser problemet, utan tvärtom bara förstärker den snedvridna "bubbelekonomin".

Den konferens med 22 länder som USA har inbjudit till i Washington den 16 april är kanske den sista chansen att företa den nödvändiga omorganisationen i lugn och ro, innan den väntade nästa, ännu mer katastrofala fasen i finanskrisen inträffar. Hur befogade de dryftade korrigeringarna (fasta växelkurser, ökad transparens i finanstransaktionerna, en skatt på spekulationen) än må vara, kan den civilisationskris som världen befinner sig i inte elimineras med enbart kosmetiska medel.

Om konferensen om ett nytt Bretton Woods-system ska bli framgångsrik, måste de grundläggande felen i de senaste 30 årens ekonomi- och finanspolitik rättas till, fel som har gjort att industri- och jordbrukskapaciteten i världen har tillåtits krympa ihop till under den nivå som behövs för att nöjaktigt försörja alla människor som lever i världen i dag. Endast om världsekonomin omorganiseras i enlighet med de fysisk-ekonomiska principer som Lyndon LaRouche står för - d.v.s. om byggandet av den Eurasiska landbron blir hörnpelaren i ett globalt återuppbyggnadsprogram, och vetenskapligt och teknologiskt framåtskridande därmed återigen blir den främsta ekonomiska motorn - kan krisens verkliga orsaker elimineras. Ett absolut krav är att den reala produktionen ökas, och alla nationers produktiva infrastruktur återuppbyggs och moderniseras.

Det enda alternativet till ett världsomfattande kaos är det omedelbara förverkligandet av en rättvis, ny ekonomisk världsordning. Vi vädjar pånytt till Er, president Clinton, att lägga den konstitutionella tyngden i Ert ämbete och Amerikas anti-koloniala tradition i vågskålen, för att avstyra ett ofattbart lidande för miljarder människor.

Natalia Vitrenko, parlamentsledamot, Ukraina

Helga Zepp-LaRouche, ordförande Schillerinstitutet