Upprop för ett Nytt Bretton Woods-system (1996)

Upprop till president Clinton att sammankalla en ny Bretton Woods-konferens!

I hela världsekonomin, med undantag av Kina, kollapsar den industriella kapaciteten i accelererande takt och arbetslösheten skjuter i höjden, vilket har lett till en politisk masstrejksprocess som skakar regeringar och samhällsinstitutioner runt om i världen i deras grundvalar.

När den internationella derivatbubblan till slut brister, kan detta utlösa en kedjereaktion av börskrascher och bankkriser i många länder, som slår det inter-nationella finanssystemet i spillror inom loppet av några dagar. De politiska, sociala och militära konsekvenserna av en sådan systemkrasch skulle bli oöverskådliga.

Samtidigt utspelar sig en tragedi i det f.d. Sovjetunionen: IMF:s s.k. reformpolitik har förorsakat en ohygglig kollaps av produktionen, en demografisk katastrof och en aldrig förr skådad kriminalisering av samhället. Situationen där är till och med värre och försämras snabbare än som redan skett i Latinamerika och Afrika. Om inriktningen på denna internationella politik inte ändras, kommer hela länder att utplånas från kartan, så som redan håller på att ske i Afrika. Och, som visas av förhållandena i Bulgarien och Albanien, kan även Europa snabbt störta in i en ny mörk tid. I Tyskland t.ex. är arbetslösheten nu lika hög som den var när Hitler kom till makten.

Många regeringar, parlamentariker och ledare för sociala institutioner står därför inför ett oacceptabelt dilemma: om de skall kunna uppfylla IMF:s lånevillkor, eller de krav som ställs av Maastrichtfördraget eller av lagen om en balanserad budget i USA, så måste de agera mot just de människors mest vitala intressen som de företräder. Men de internationella finansinstitutionerna har ingen rätt att kräva att skulden till dem skall betalas med ett skålpund kött från var och en av våra medborgare.

Den amerikanska Oavhängighetsförklaringen slår fast:

"När det i mänsklighetens historia visar sig nödvändigt för ett folk att slita de politiska band som har bundit det till ett annat, och att bland jordens makter inta den särskilda och likställda plats vartill naturens lagar och den Gud som härskar över dem berättigar dem, fordrar den vederbörliga hänsynen till mänsklighetens omdöme att de som har drivits till denna separation redogör för dess orsaker."

I denna anda säger vi att det har blivit nödvändigt, inte för "ett folk", utan för alla världens folk, att slita inte de politiska utan de finansiella banden till de nu rådande finansinstitutionerna. Oavhängighetsförklaringen slår vidare fast: "Men när en lång följd av missbruk och övergrepp alla pekar i samma riktning och röjer uppsåtet att undertrycka människorna genom ohämmad despoti, är det deras rätttighet och plikt att kasta av en sådan styrelse och anförtro sin kommande säkerhet åt andra väktare." Situationen är nu sådan, och hotar att kasta hela vår mänskliga civilisation in i kaos och barbari. Vi vädjar därför till Er, president Clinton, att i kraft av det amerikanska presidentämbetets befogenheter skyndsamt sammankalla en ny, internationell Bretton Woods-konferens, för att ersätta det nuvarande bankrutta finanssystemet med ett nytt. En global omorganisering av skulderna, införande av fasta växelkurser och nya tull- och handelsöverenskommelser är ett absolut villkor för att skapa stabilitet i internationella ekonomiska och finansiella förbindelser, så att den ekonomiska tillväxten kan återupptas.

Ett annat villkor är att suveräna regeringar ensamma har ansvaret för att trycka pengar och skapa krediter, och att de, i traditionen från president Franklin D. Roosevelts djärva depressionsbekämpning, tillhandahåller billiga och långfristiga krediter för stora investeringar i infrastruktur, industri och jordbruk. Ett nytt världsekonomiskt system håller redan på att ta form. Med den kinesiska regeringen som främsta pådrivare har flera länder i Asien börjat bygga den "Nya eurasiska landbron", som ekonomiskt kommer att integrera hela den eurasiska kontinenten. Med utvecklingen av en liknande "Landbro", som snart kommer att ansluta även USA via Berings sund och Afrika via Mellanöstern, kommer alla förut isolerade områden i världen att kunna nås av ekonomisk utveckling och välstånd.

En hörnsten i detta globala återuppbyggnadsprogram är det som ekonomen Lyndon LaRouche har kallat "verktygsmaskinprincipen". Den principen betyder, att man inser att ekonomin måste bygga på det faktum att den enda källan till välstånd i samhället är individens skapande förnuft. Det är det skapande förnuftets förmåga att formulera ständigt nya, adekvata hypoteser om naturlagarna som leder till vetenskapligt och tekniskt framåtskridande. Dessa upptäckter tillämpas i form av nya, förbättrade verktygsmaskiner och i en fortlöpande utbildning av arbetskraften, som ökar produktiviteten i produktions processen. Den globala ekonomiska återuppbyggnaden måste därför göra en allmän klassisk utbildning och ett stärkande av individens skapande förmåga till en absolut prioritet.

Endast ekonomisk utveckling - där byggandet av den eurasiska landbron blir spjutspetsen för liknande, infrastrukturbaserade ekonomiska program för Afrika, Australien, Syd- och Nordamerika - kan skapa fred och stabilitet i alla delar av världen. En sådan politik är därför i USA:s strategiska säkerhetsintresse. Den följer också traditionen från grundningsfädernas politik för en principgemenskap mellan länderna.

Vi vädjar till Er att med största skyndsamhet vidta de nödvändiga åtgärderna, så att Ert presidentskap inte kommer att markera början till en ny mörk tid, utan till en ny gyllene epok för mänskligheten.

Uppropet initierades av Natalia Vitrenko, parlamentsledamot i Ukraina, och Helga Zepp-LaRouche, Schillerinstitutets grundare, i december 1996.