Schillerinstitutets årsmöte 2018

Hussein Askary berättar på årsmötet om Nya sidenvägen betydelse för utveckling av Afrika och Västasien.

Schillerinstitutets årsmöte 2018 i Stockholm den 17 mars skedde mot bakgrund av att initiativet för att bygga den nya Sidenvägen har blivit en makalös internationell framgång. Sedan grundandet 1984 har det internationella Schillerinstitutet arbetat under ledning av Helga Zepp-LaRouche för att skapa fred genom ekonomisk och kulturell utveckling. För att lösa otaliga kriser, på den ena kontinenten efter den andra, har fredsstrategier tagits fram, där hopp, samarbete och fred främjats genom förslag till samarbete kring stora utvecklingsprojekt. Efter murens fall föreslog Schillerinstitutet på Lyndon LaRouches initiativ att den nya Sidenvägen skulle byggas för att fredligt och handfast knyta samman öst och väst. På 1990-talet blev Nya sidenvägen Kinas politik, som utvidgades enormt år 2013 när president Xi Jinping bjöd in hela världen till det som idag kallas Bälte & Väginitiativet (BRI).

Sidenvägsandan, som Helga Zepp-LaRouche kallar den otroliga BRI-dynamiken, erbjuder nu mänskligheten en möjlighet att etablera ett nytt paradigm för relationerna mellan länder, byggt på respekt för varje nations suveränitet och på ömsesidig nytta, även kallat vinn-vinn. Detta kan nu göra slut på den ondskefulla geopolitiken, med sina ändlösa krig, sina enorma statsstöd till konkursade banker och sin mot vanligt folk riktade dödliga åtstramning. För västvärlden är en anslutning till den nya Sidenvägen, bankdelning och ett nytt realekonomiskt inriktat kreditsystem det enda sättet att undvika att gå under i en ny finanskrasch.

Det är med anledning av den framgången som det internationella Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche har beslutat att nu bredda verksamheten så att människor i alla länder kan bli mer aktiva i Schillerinstitutet. Schillerinstitutets idéer har börjat ta form i den fysiska ekonomin och allt fler länder har börjat samarbeta, men med framgången följer ett ansvar att se till att projekten och det nya paradigmet förverkligas fullt ut, och inte förfuskas.

Internationella Schillerinstitutets initiativ för medlemmarna

Helga Zepp-LaRouche ger sedan oktober 2017 en lägesrapport varje vecka – en webcast om striden för att förverkliga Kinas Bälte & Väginitiativ. Webcasten genomförs i form av en dialog med Harley Schlanger på engelska och kan ses av människor i hela världen på internet. Varje ny webcast spelas in och kan ses från kl 18 på torsdagar, på: http://newparadigm.schillerinstitute.com/schiller-institute-weekly-webca...
En översättning till spanska sänds två dagar senare på: http://larouchepub.com/spanish/events/2018/02/02-hzl-webcast.html

Helga Zepp-LaRouche har tillsammans med LaRouchePAC startat en studiecirkel för Schillerinstitutets medlemmar och alla intresserade, just för att lägga grunden till en förståelse för hur den nya Sidenvägens paradigm kan göra slut på geopolitiken. Kursen heter "The End of Geopolitics: What is the New Paradigm?" och hålls på lördagkvällar (svensk tid) under våren. Helga Zepp-LaRouche höll själv den första lektionen, som finns inspelad och direkt tillgänglig på LaRouchePAC.com, liksom alla de högintressanta lektionerna kommer att vara. Sammanlagt är det tolv kurstillfällen (sex lektioner och sex uppföljningsdiskussioner). Läs mer om kursen på http://www.larouche.se/artikel/helga-zepp-larouche-rivstartade-kursen-om...

Schillerinstitutet i Sverige

I Sverige verkar Schillerinstitutet med en svensk avdelning, grundad den 30 december 1984. Även i Sverige har institutets verksamhet under de senaste åren i hög grad varit inriktad på att främja den nya Sidenvägen. Svenska Schillerinstitutet har medverkat till författandet av den banbrytande rapporten "The New Silk Road Becomes the World Land Bridge" (Den nya Sidenvägen blir Världslandbron) utgiven av EIR i december 2014 http://worldlandbridge.com/. Initiativ har tagits att sprida detta utvecklingsperspektiv inte bara i Sverige utan också till Syrien, Egypten, Jemen och andra länder. Hussein Askary har översatt hela rapporten till arabiska med ett utökat avsnitt om Västasien. Denna arabiska utgåva lanserades sedan i Egypten av Hussein Askary på en presskonferens ledd av Egyptens dåvarande transportminister dr Saad Mohamed Mahmoud Elgioshy. Ulf Sandmark reste återigen till Syrien 2017 för att presentera den arabiska utgåvan av rapporten, som innehåller förslag till diskussionspunkter för Syriens återuppbyggnad. Även i Jemen har denna rapport gjorts mycket känd i samarbete med en särskild kommitté för koordinering med BRIKS-länderna, ledd av den jemenitiske advokaten Fouad Al Ghaffari. Ett särskilt internationellt solidaritetsarbete mot Jemenkriget har också bedrivits från Sverige av Ulf Sandmark med två besök under 2017 till FN:s Kommission för mänskliga rättigheter i Genève. Otaliga artiklar har skrivits från Sverige för att främja den nya Sidenvägen som ett sätt att stoppa geopolitikens regionala krig och hotande storkrig.

Tillsammans med Jason Ross från Schillerinstitutet i USA och ett team av EIR:s redaktörer har Hussein Askary under 2017 sammanställt och för Schillerinstitutet publicerat en ny bok om den nya Sidenvägen, denna gång framför allt inriktad på Afrika och Västasien. Den heter "Extending the New Silk Road to Africa and West Asia: A Vision of a New Renaissance" (Den nya Sidenvägens förlängning till Västasien och Afrika: En vision om en ny renässans).

I Sverige har mycket framgångsrika seminarier genomförts med stort deltagande från Stockholms diplomatiska kår. Den 17 jan. 2017 talade Helga Zepp-LaRouche i Stockholm. Detta har följts upp av mindre möten och direkta diskussioner med diplomater och företrädare för myndigheter och organisationer, både i Sverige och internationellt. Schillerinstitutets styrelse och medlemmar har sökt upp otaliga seminarier och möten om aktuella internationella politiska frågor. En svensk delegation deltog på det internationella Schillerinstitutets konferens den 25-26 november 2017 i Bad Soden i Tyskland, på temat "Fulfilling the Dream of Mankind": http://newparadigm.schillerinstitute.com/fulfilling-dream-mankind/. Hussein Askary var en av huvudtalarna och presenterade där sin och Jason Ross rapport. Askary modererade konferensens andra panel: "Nödvändigheten för Europa att samarbeta med Kina i industrialiseringen av Afrika och Mellanöstern: Transaqua är Rosettastenen för den afrikanska kontinentens omvandling" och talade: http://www.larouche.se/artikel/den-nya-sidenvagens-forlangning-till-vast.... Schillerinstitutets nyhetsbrev Monitor har kommit ut med åtta nummer under 2017. Se: http://www.larouche.se/organisera

Schillerinstitutets årsmöte 2018

Avgående ordföranden Hussein Askary hälsade alla välkomna och öppnade Schillerinstitutets årsmöte i Stockholm den 17 mars 2018. Till ny ordförande valdes Ulf Sandmark. Hussein Askary valdes att kvarstå i styrelsen. I styrelsen invaldes också Kjell Lundqvist, Stephen Brawer, Petra Karlsson och Elias Dottemar. Till hedersledamöter och rådgivare till styrelsen valdes arkitekt Greger Ahlberg och operasångerska Leena Malkki. Hussein Askary är också det internationella Schillerinstitutets koordinator för Sydvästasien.

Stadgarna reviderades och de första paragraferna fick följande ordalydelse:
1. Schillerinstitutet är en ideell förening som har sitt säte i Stockholm. Föreningen är en fristående avdelning av det internationella Schillerinstitutet.

2. Schillerinstitutets målsättning är att i Platons, Cusanus´ och Leibniz´ anda främja statskonst, vetenskap och kultur för att verka för en rättvis världsordning, i vilken suveräna nationer är förenade i en ömsesidig principgemenskap för framåtskridande och ekonomisk utveckling. Schillerinstitutet söker etablera en dialog mellan kulturer och vill vara en samlande kraft för människor som strävar efter att vara på samma gång världsmedborgare och patrioter, i den mening som Friedrich Schiller använde dessa begrepp.

3. Schillerinstitutet bär Schillers namn, eftersom Friedrich Schiller på ett unikt och verkningsfullt sätt förbundit idén om republikansk frihet med poetisk skönhet. Det högsta konstverket för Schiller var att bygga politisk frihet.

Efter årsmötet följde föredrag och diskussion under rubriken "Schillerinstitutets uppgift" där Ulf Sandmark talade om ansträngningarna att skapa en dialog mellan civilisationer på högsta kulturella och vetenskapliga nivå, Hussein Askary beskrev den nya Sidenvägens möjligheter för Västasien, Afrika och världen och Stephen Brawer berättade om Schillerinstitutets seminarier och betydelsen av att studera och skapa poesi. Föredragen väntas bli tillgängliga som video inom en vecka.

Bli medlem i Schillerinstitutet

Ett viktigt stöd till Schillerinstitutet är att man blir medlem. En stor grupp medlemmar ger stabilitet åt verksamheten i Sverige. I medlemskap ingår nyhetsbrevet Monitor och möjlighet att delta i Schillerinstitutets konferenser och seminarier på alla kontinenter.
Medlemsavgiften är 1200 kr per år resp. 600 kr för studerande och pensionärer.
Utökat medlemskap med publikationer 3000 kr.
Medlemsavgiften kan betalas som månadsavgift 100, 50 eller 250 kr/månad.
Prenumeration på enbart nyhetsbrevet Monitor kostar 2000 kr per år.

Betala medlemsavgiften till Schillerinstitutets PG 580049-5.
För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS
Det går också att betala med Swish till kassören Kjell Lundqvist på hans telefon +46 709703921. Kontakta honom om du vill beställa en blankett för Autogirobetalning.

Kontakt med Schillerinstitutet
Adress: Box 6057, SE-129 06 Hägersten
Tel: +49 (0)8 983010,
Epost: schiller-institutet@nysol.se

Följ svenska Schillerinstitutet på Facebook https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/

Följ på Twitter!

Följ Ulf Sandmark @UlfSk48 på Twitter!

Följ Hussein Askary @HusseinAskary på Twitter!

Följ dagliga nyheter från Schillerinstitutet på danska http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/