Sana'adeklarationen antar Schillerinstitutets plan för fred och utveckling i Jemen

Framsidan på Schillerinstitutets rapport med kartan över förslaget till järnvägsbyggen i Jemen.

Jemenitiska investeringsmyndigheten (YGIA) offentliggjorde i dagarna Sana'adeklarationen på ett seminarium på sitt högkvarter. Deklarationen antar öppet Schillerinstitutets 86-sidiga rapport "Operation Felix: Jemens återuppbyggnad och deltagande i Nya sidenvägen" av Sydvästasienkoordinator Hussein Askary i Stockholm. Rapporten skrevs i samarbete med YGIA:s viceordförande Khaled Sharafeddin och ledaren för Jemens Nyasidenvägsparti Fouad Alghaffari. Talarna på seminariet tackade Schillerinstitutet och dess ordförande Helga Zepp-LaRouche personligen för sitt engagemang till försvar för jemenitiska folket och för att stoppa kriget och häva blockaden.

Rapporten går igenom det internationella sammanhang i vilket Jemens återuppbyggnad kan ske snabbt, så snart det anglosaudisk-amerikanska angreppskriget mot Jemen stoppats. Kontexten är det nya paradigmets framväxt i och med BRIKS-systemet och kinesiska Bältet & Väginitiativet. Studien bygger på den fysisk-ekonomiska vetenskapliga metod som utvecklats av Lyndon LaRouche. Studien visar att Jemens ekonomiska sönderfall började redan på 1990-talet när landet hamnade i IMF:s och Världsbankens stålbad. Politikens katastrofala konsekvenser beskrivs ingående i studien, som visar att IMF/VB hindrade Jemen från att utvecklas i över 30 år och gjorde landet till områdets fattigaste. 2014 måste 80 procent av maten importeras, dvs. redan innan kriget startade. Jemen gick från olje- och gasexportör till nettoimportör av raffinerade oljeprodukter medan utländska bolag tog över olje- och gasfyndigheterna. Nästan inga investeringar gjordes på över 30 år i transport, el, vatten, jordbruk eller industri. Tvärtom tvingades landet exportera mer frukt och grönsaker för att få tag i hårdvaluta. Enda sektorn som såg någon förbättring var fisket, bara för att det var exportinriktat.

Rapporten redogör sedan för den ekonomiska ödeläggelsen genom bombningarna av infrastrukturen och alla produktiva sektorer, vilket skapat världens idag värsta humanitära katastrof.

Återuppbyggnadsplanen som läggs fram i rapporten börjar med en katastrofmobilisering för att återställa den utslagna infrastrukturen och undsätta befolkningen, i synnerhet på landsbygden, genom att mobilisera en arbetararmé på mönster efter de mycket produktivt inriktade amerikanska beredskapsarbetesbrigaderna Civilian Conservation Corps från Franklin Roosevelts tid. Rapporten förtydligar dock att författarnas avsikt inte är att återställa Jemen som det var innan kriget, dvs "som områdets fattigaste land", utan lägga en helt ny ekonomisk plattform av modern infrastruktur och produktion grundad på samarbete med BRIKS, Kina och andra välvilligt inställda länder. För att inleda en verklig återuppbyggnad föreslår författaren en "Jemenitisk statlig återuppbyggnads- och utvecklingsbank", på mönster efter hamiltonska statliga kreditsystemet. Banken och hur den skulle operera preciseras i detalj i förslaget för att göra det begripligt för både makthavare och befolkning.

De bifogade kartorna innefattar storskaliga projekt inom transport, energi, vatten, handel, tillverkning och kommersiellt jordbruk. Planens nyckelkomponent är "Jemenitiska utvecklingskorridoren" med första järnvägen någonsin från staden Sa'ada nära saudiska gränsen i norr till hamnstaden Aden i söder, med förgreningar mot huvudhamnarna i väster vid Röda havet och de potentiella industri-, gruv- och jordbruksområdena på platån i öster.

Slutdelen i rapporten vigs åt Jemens förbindelse till Maritima sidenvägen genom hamnarna i både Indiska oceanen och Röda havet, samt en landbroförbindelse österut till Oman, Iran och vidare till Centralasien och Kina. Västerut kan landet förbindas med bro/tunnelprojektet till Djibouti och Etiopien, vilket skulle göra Jemen till idealisk brygga mellan Asien och Afrika.

Sana'adeklarationen är visserligen inget direkt ställningstagande av Jemens regering i Sana'a, men det faktum att den statliga myndigheten YGIA har sponsrat seminariet och vice ordföranden förklarat det är myndighetens avsikt att genomföra och studera planen, är ett jättesteg i den riktningen.

Författaren Hussein Askary rådde Sana'a att presentera rapporten för FN och andra internationella organ som deltar i de kommande fredsförhandlingarna, som ett nyckeldokument alla parter kan enas kring innan någon diskussion om en politisk uppgörelse påbörjas. Förslagen i rapporten kan säkra Jemens självständighet i fredstid och erbjuda verktygen för, inte bara återuppbyggnad, utan skapandet av en modern nation med en modern ekonomisk plattform som kan läggas till Jemens otroligt rika kulturella och historiska världsarv.

Rapporten har skickats på arabiska till viktiga tongivande ledare i Sana'a och nyckelinstitutioner. Den kan hämtas gratis på Sidenvägspartiets hemsida: http://www.newsilkroadparty.com/images/pdf/8.pdf

I ett uttalande uppmanar Askary alla att dra lärdom av hur Jemen slogs sönder ekonomiskt före kriget av obeväpnade kostymklädda "experter" från IMF, Världsbanken m fl. Efter kriget blir kampen för ekonomisk självständighet ännu viktigare än den militära. Men det faktum att ett nytt paradigm råder i världen kommer göra det mycket lättare. Jemeniterna kommer dock själva behöva fatta beslutet att bli en självständig och välmående nation.

Se bilder från presentationen av Askarys förslag till utvecklingsplan för Jemen och antagandet av Sana'a deklarationen Sidenvägspartiets hemsida och på: https://www.facebook.com/hussein.askary/posts/1505779172867433
Bilder och text på arabiska: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1270603693042550&set=a.315370098565919.48195.100002787930371&type=3&theater

Nedan följer denna text på engelska:

The Sana'a Declaration adopts the Schiller Institute plan for reconstruction of Yemen and joining the New Silk Road.

In a seminar held at the headquarters of the Yemeni General Investment Authority (YGIA), today, the Sana'a Declaration was issued, adopting the 86-page Schiller Institute Report "Operations Felix: Yemen's Reconstruction and Joining the New Silk Road". authored by Hussein Askary, Southwest Asia Coordinator of the Schiller Institute. The report was produced in cooperation with the (headed by its deputy director, Engineer Khaled Sharafeddin) and the New Silk Road Party of Yemen headed by Fouad Alghaffari.

The report goes through the international context within which Yemen's reconstruction could be achieved swiftly, as soon as the Anglo-Saudi-American war of aggression is stopped. That context is the emergence of the new paradigm exemplified by the BRICS system and the Belt and Road Initiative. The study is based on th scientific method of Physical Economics as defined by American economist Lyndon LaRouche. The study shows that the destruction of Yemens economy started already in the 1990s when Yemen came under the yoke of the IMF and World Bank. The disasterous consequences of that policy is described in detail in the study, which shows that the IMF/WB prevented Yemen from developing for over 30 years, making Yemen the poorest country in the region, with dependency on imports of food reaching 80% in 2014, even before the war started. Yemen was turned from an exporter of oil and gas to a net importer of petroleum products, while foreign companies took over its oil and natural gas resources. Almost no investments were made for over 30 years in transport, power, water, agriculture or manufactures. On the contrarary, Yemen was encouraged to export more of more of its vegitables and fruits to get hard currency. The only sector which witnessed any improvement was the fisheries, but only because that sector was dedicate to exports.

The report then, goes through the destruction of the rest of Yemen's weak economy, through the bombing of the infrastructure and every other productive sector, creating the worst humanitarian crisis in the world today.

The reconstruction plan proposed in the report starts with an emergency mobilization to rehabilitate the destroyed infrastructure and providing relief to the population especially in the rural areas, through mobilization of an army of workers, modeled on the Franklin ROosevelt era Civilian Conservation Corps.

However, the report states clearly that the intention of the authors is not and should not be to rebuild Yemen back to what it was before the war, i.e. "the poorest country in the region", but to build a completely new economic platform based on cooperation with the BRICS and China, and other friendly powers. However, to start the true reconstruction plan, a "Yemeni National Reconstruction and Development Bank" is proposed by the author, modelled on the Hamiltonian national credit system. this bank and how it would work is described in ample detail to make it comrehensible to both the leaders and population.

The proposed projects include large-scale transport, power, water, shipping, manufactures and commercial agriculture projects. The key component of the plan is the "Yemeni Development Corridor", with the first railway ever to be built from Sa'ada in the north to Aden in the south, branching east and west along the way to the main ports on the Red Sea and key potential industrial, mining and agricultural areas in the eastern plateau.

The final part of the report is dedicated to the connection of Yemen to the Maritime Silk Road through Yemen's ports on both the indian ocean and the red, and a landbridge to connect eastward to Oman, Iran and further to Central Asia and China. Westward, Yemen would be connected through a bridge/tunnel project to Djibouti, Ethiopia and the rest of Africa, making it an ideal bridge between Asia and Africa.

While the Sana'a declaration is not a direct endorsement by the national salvation government in San'a, however, the fact that the YGIA has sponsored this event, and that its deputy director stated that the YGIA would pursue this plan and elaborate on it, is a great step in this direction.

The author of the report, Hussein Askary recommended that the Sana'a government present this report to the UN and other international powers to be included in any coming peace negotiations, as a key item to be agreed upon by all parties, before any political discussions are undertaken. The proposals in this report will be capable of securing Yemen's independence in peacetime, and provide it with the tools, not only of reconstruction, but of becoming a modern nation with a modern economic platform to be added to its incredible cultural and historical heritage.

The report has already been sent to the leading figures in the Sana'a government and to key institutions. From today on, it would be available universally for free through the New Silk Road Party of Yemen: http://www.newsilkroadparty.com/images/pdf/8.pdf

In a written statement by Askary, he urged all to learn the lessons of how Yemen's economy was destroyed before the war, by unarmed suit-wearing "experts" of the IMF/WB and others. After the war, the battle for economic independence would be more fierce than the military one. But the fact that there is a new paradigm in the world, would make that fight much easier. But the Yemenis have to decide themselves that they want to become an independent and prosperous nations. More details to come.