Resolution om den världsomfattande krisen

Underteckna denna resolution!

Uttalande riktat till alla nationer i FN och presidentkandidaterna i det amerikanska valet, antaget vid ett EIR-seminarium den 26 juli 2008 i Wiesbaden, Tyskland. I EIR-seminariet deltog parlamentsledamöter, ekonomer och rättsexperter från Frankrike, Italien, Danmark, Sverige, Österrike, USA, Niger, Zimbabwe, Jordanien och Tyskland.

”Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla människor är skapade jämlika; att de av sin skapare har tilldelats vissa oförytterliga rättigheter och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa; att regeringar har inrättats bland människorna för att säkra dessa rättigheter och att regeringarna erhåller sina befogenheter genom de styrdas samtycke; att närhelst någon styrelseform motverkar dessa mål så är det folkets rättighet att förändra eller upphäva denna styrelseform och att inrätta en ny enligt de principer som för folket framstår som de mest troliga att påverka deras trygghet och lycka.”

Så heter det i den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776.

Och Martin Luther King påminde världen den 28 augusti 1963 i sitt berömda tal "I have a dream":

- "När vår republiks upphovsmän skrev de storslagna orden i konstitutionen och självständighetsförklaringen, skrev de under en revers som alla amerikaner skulle bli arvtagare till. Denna revers var ett löfte om att alla människor, ja svarta såväl som vita, skulle garanteras den omistliga 'rätten till liv, frihet och strävan efter lycka'. Det står i dag klart att USA har försummat att uppfylla detta löfte till sina färgade invånare."

Men den amerikanska revolutionen och grundandet av en republik i den Nya världen var inte bara "en hoppets ledstjärna och frihetens tempel" i Amerika självt, utan det gav hela världen perspektivet om en framtid där imperialismen och kolonialismen till slut skulle vara besegrade. John Quincy Adams program om en internationell principgemenskap mellan republiker som är fullständigt suveräna men ändå förenade kring mänsklighetens gemensamma mål var det ädla förverkligandet av folkrättens idé, som hade grundlagts i Westfaliska freden.

I dag är det tyvärr uppenbart att Amerika de senaste åren lika lite har hållit detta löfte till det internationella samfundet som King påpekade beträffande den färgade befolkningen på hans tid. Men i och med det amerikanska presidentvalet finns det nu en enastående chans, men kanske också den sista möjligheten, att ingjuta nytt liv i den amerikanska revolutionens ideal, från John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt och Martin Luther King.

Aldrig förr i hela sin historia har mänskligheten varit hotad av större faror än den är nu. Vi upplever nu slutfasen i ett systemiskt sammanbrott av det globala finanssystemet, vars hyperinflationistiska konsekvenser redan har lett till hungeruppror i mer än fyrtio länder och innebär ett massivt hot mot levnadsstandarden för en majoritet av befolkningen även i de såkallade industrinationerna. Det med globaliseringen förknippade systemet med en ohämmad frihandel har havererat och hotar att störta världen in i ett kaos som hotar många miljoner, kanske miljarder människors liv.

Under 1950- och 60-talen dominerade fortfarande idén om FN:s utvecklingsdecennier, dvs perspektivet att utvecklingsländerna för varje decennium steg för steg skulle övervinna sin underutveckling för att så snart som möjligt komma upp i samma nivå som industrinationerna, men kring mitten av 1960-talet inleddes ett paradigmskifte där det inte längre var tal om att övervinna underutvecklingen genom att bygga ut infrastruktur, industri och jordbruk, utan om "överbefolkning", "anpassad teknik" och "hållbar utveckling". I stället för att producera skördar för den egna befolkningens försörjning skulle utvecklingsländerna producera mer och mer såkallade "cash crops", avsalugrödor för export, för att de skulle kunna betala sina utlandsskulder, vilka genom IMF:s beryktade lånevillkor hela tiden blev större och större.

I industrinationerna ledde detta paradigmskifte längre och längre bort från produktion och till spekulation. Genom såkallad "outsourcing" till låglöneländer krossades de produktiva småföretagarna och högkvalificerade jobb försvann på många håll i industrinationerna, samtidigt som låglöneländernas reala inkomster inte ens täckte de reala samhällsekonomiska kostnaderna. Genom denna frihandelspolitik har under de senaste fyrtio åren viktig industri- och jordbrukskapacitet förstörts. En liten del av befolkningen i alla stater blev oanständigt rika, småföretagarna krossades på många håll samtidigt som runt åttio procent av befolkningen i alla länder blev allt fattigare. Detta bredde ut sig mer och mer, om vilket redan Gandhi skrev med avseende på de brittiska kolonialherrarna: "Rikedom utan arbete, lust utan samvete, kunskap utan karaktär, affärer utan moral, vetenskap utan humanitet, tillbedjan utan offer och politik utan principer."

Globaliserings- och frihandelsmodellen har havererat, vilket framgår inte minst av att WTO-förhandlingarnas Doharunda väl slutgiltigt kollapsade i Genève. Det är därför av största vikt att vi sätter tillbaka på dagordningen de idéer som till exempel den alliansfria rörelsen krävde på konferensen i Sri Lanka 1976 i den såkallade Colomboresolutionen, dvs kravet på en ny, rättvis ekonomisk världsordning, som tillåter alla människor och alla nationer på Jorden att leva ett människovärdigt liv i frihet och att sträva efter lycka.

FN:s kommande generalförsamling, som ska börja i New York den 26 september i år, är kanske den sista möjligheten att föra upp hela mänsklighetens och inte bara ett fåtal spekulanters intressen på dagordningen. Om modiga ledare från flera nationer vänder sig till detta världsforum, som Guyanas dåvarande utrikesminister Fred Wills gjorde 1976 och som Mexicos dåvarande president López Portillo gjorde 1982, då kan rekonstruktionen av världsekonomin efter systemkraschen komma i gång i tid.

Vad mänskligheten behöver i dag är individer som har en vision om och kärlek till idén om alla folks gemenskap och som kan sätta frågan om en ny, rättvis ekonomisk världsordning på dagordningen. Detta uttalande är ett upprop till ledande företrädare för alla nationer att arbeta mot detta mål. Och ju fler krafter som vänder sig till de tre presidentkandidaterna i USA som fortfarande är med i leken, med kravet att infria löftet i den amerikanska självständighetsförklaringen och författningen för alla nationer på Jorden, desto större är chansen att Amerika hittar tillbaka till den positiva roll som det hade på Benjamin Franklins, Alexander Hamiltons, John Quincy Adams, Abraham Lincolns och Franklin D. Roosevelts tid.

Undertecknat av Helga Zepp-LaRouche

Underteckna denna resolution!

Denna dossier innehåller: