Nationalbankskreditsystemet avgjorde USA:s tillblivelse

I ett svar på en e-postfråga den 20 juni förklarade Lyndon LaRouche kortfattat den amerikanska bankdelningslagen Glass-Steagall med hjälp av historien om hur USA blev till och den amerikanska  konstitutionen. Så här svarade LaRouche:

Meningen med 1933 års Glass-Steagall-lag var att skilja affärsbankernas verksamhet från spekulativa och därmed sammanhängande former av bankverksamhet, vilket uppfyller den viktiga målsättningen att införa ett landsomfattande kreditsystem i enlighet med grundandet av den ursprungliga federala konstitutionens styrelseskick.

Den aktuella innebörden av utformningen av denna konstitution, är att den grundade USA med hjälp av en suverän form av nationellt kreditsystem, till skillnad från de skadliga effekterna av ett europeiskt monetaristiskt system. Vårt federala kreditsystem fick sin utformning under Alexander Hamiltons ledning. Principen som ligger till grund för vår federala konstitution förstås bäst om man betänker de speciella historiska omständigheter under vilka den ursprungliga federala konstitutionen kom till.

Det principiella svaret på din fråga lyder som följer:

Efter USA:s seger i vårt revolutionskrig dignade de forna brittiska kolonierna under förhållandevis enorma krigsskulder. Varje stat skulle betala sina egna krigsskulder, samtidigt som ingen av dem var ekonomiskt tillräckligt stark för att kunna fullgöra ett sådant betalningsåtagande. Hamilton hade trätt fram som den främste auktoriteten i dessa frågor och lade fram det som skulle bli grunden till vår republiks överlevnad: Lösningen var ett federalt system, inte ett statsförbund. Den planen, som blev möjlig tack vare detta grundande av en överordnad republik, räddade nationen. Den löste problemet och banade
väg för det som blev vår nations storhet i alla avseenden.
Genom att den nya nationen tog på sig krigsskulden, och tog upp nya lån, nu med ett federalt system, uppnåddes två viktiga saker. De olika delstaternas krigsskulder togs över av den nya federala republiken, som hade grundats på basis av den federala konstitutionens portalparagraf. Den ytterligare fördelen med denna konstitutions portalparagraf var införandet av ett landsomfattande federalt kreditsystem, som återspeglade det mycket framgångsrika ekonomiska systemet i Massachusetts Bay Colony (fram till dess att kolonins ursprungliga författning upphävdes under Vilhelm av Oranien och hans efterträdare). Hamiltons initiativ, som också återspeglade Benjamin Franklins uppfattning, räddade den unga nationen, och sörjde för dess tillväxt, trots vår dödsfiende, den brittiska monarkin (från då till idag).

De aktuella tankegångarna uttrycks mest koncentrerat i den federala konstitutionens portalparagraf, och i de tre kongressrapporter som Hamilton skrev som finansminister, där han förklarade sina tankar 1) kring statsskulden, 2) kring manufakturerna och 3) kring en nationalbank.

Att göra åtskillnad mellan det som rör statsskulden och monetaristisk spekulation är en grundläggande princip i vår konstitution. Du borde inse att du har varit ett offer för en tygellös monetarism. Du vet redan att du har blivit rånad. Så fort vi fattar att det är så det ligger till, att det är så Wall Street- och London-systemet fungerar, så vet vi också hur vi ska rätta till det som måste rättas till, inklusive diverse begångna orättvisor.

- Lyndon.