LaRouches svar på fråga om "gemensam valuta"

Detta är ett svar på en fråga som ställdes till Lyndon LaRouche precis innan webcasten den 21 mars, som i allra högsta grad är relevant i och med den internationella kampanj som nu förs för att införa en keynesiansk gemensam valuta genom överstatligt styre.

TILL: [namn]

Av starka, men tyvärr inte särskilt välkända, fysisk-vetenskapliga skäl, är en enhetlig internationell valuta en omöjlighet. Jag kommer att behandla en del av de viktigaste aspekterna av detta ämne under dagens webcast (21 mars 2009).

I huvudsak är poängen att pengar aldrig har varit ett faktiskt mått på fysisk-ekonomiska värden. Monetära system, till skillnad från kreditsystem, är ett historiskt arv från imperialismen. Detta härstammar från det antika Babylon, via uppkomsten av det romerska, bysantinska och Venedig-styrda feodalsystemet, från 1066 fram till framväxten av det moderna nationalstatssystemet, och tills det nuvarande brittiska imperiet först etablerades som Brittiska Ostindiska Kompaniets privata imperium i och med freden i Paris 1763. Från 1066 e.Kr. och fram till 1400-talets renässans kontrollerade Venedig de finansiella systemen i hela Europa och angränsande områden, genom det internationella monetära systemet. Kontrollen baserades på Medelhavshandeln med olika typer av pengar från och av Delfikulten. Värde ligger i den relativa nivån av den relativa ökningsgraden av arbetets fysiska produktionsförmåga, per capita och per kvadratkilometer inom territoriet.

Till exempel: Sedan 1967-68, 1971-72 och 1973 års anglo-saudiska oljeprissvindel blev kärnan i den härskande imperiemakten på planeten, har den svindeln varit imperiets kärna i det nuvarande internationella monetära systemet i världen. Olyckligtvis har arvet efter det delfiska systemet av monetarism, som John Maynard Keynes' doktriner är typexempel på, varit den dominerande kraften i att bibehålla ett världsomspännande system av valutor och värden inom handel, ända från, uppskattningsvis, det antika Delfi till det nuvarande pågående världsvida ekonomiska sammanbrottet.

Häri ligger det systemiska, historiska misstaget som nu kännetecknas av exempelvis Igor Panarins populära fantasier.

-- Lyndon