LaRouches Nya Bretton Woods-system: Tre steg mot överlevnad

De krispaket och stimulanspaket som regeringarna i USA och Europa har kastat iväg kan inte rädda det nuvarande finans- och banksystemet. De gör bara hyperinflationen värre, eftersom de inte tar hänsyn till att hela systemet är hopplöst bankrutt.

Lyndon LaRouche, som dödförklarade systemet den 25 juli 2007, menar att bara en omorganisering av hela systemet efter en konkurssanering kan rädda den fysiska ekonomin och världen i dag. Konkurssanering betyder inte att man lägger ner banker och finansbolag. Det betyder att regeringar går in och skyddar de delar av verksamheten som har direkt betydelse för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner. Alla andra värdepapper, framför allt de rent spekulativa, måste betraktas som gift och skrivas av och kastas ut. Ett sådant gift är derivatkontrakten, vars värde i bankernas böcker uppgår till 28 gånger mer än hela världens BNP.

Det finns ingen möjlig mängd pengar som kan ge täckning åt detta. Det måste bort för att kredit- och valutasystemet skall börja fungera för människor och företag.

– Det finns nu tre väsentliga åtgärder som måste vidtas mer eller mindre omedelbart, innan situationen i USA och Västeuropa blir hopplös, skrev LaRouche i ett uttalande tidigare i år. Han fortsatte:

– Dessa är de tre typer av åtgärder som jag tidigare fört fram; de som framhärdar i att motsätta sig dessa åtgärders genomförande, faller nu prompt in i en kategori av inkompetens, allmänt känt som mentalsjukdom.

1. LaRouches förslag från 2007 om en boende- och bankskyddslag (HBPA, Homeowners and Bank Protection Act). Om den inte anammas och genomföras omedelbart, blir situationen i USA snabbt hopplös. Lagen innebär att alla vräkningar p.g.a. obetalda lån stoppas. Bostadsägare måste få bo kvar mot en rimlig "hyra" som betalas till bankerna. Staten tar inte över bolånen. Bankerna sätts under offentlig förvaltning och hålls öppna, med den statliga insättargarantin, för vanlig betalningsförmedling och, med "hyresbetalningarna" som säkerhet, för normala lån till företag och hushåll. Övriga skulder i banken fryses och konkursutreds.

2. Ett kreditsystem i två skikt genom vilket a) den amerikanska regeringen ger ut krediter för fysisk-ekonomiska återhämtningsprojekt till en ränta av 1-2 procent, och b) andra kreditutgivningar och kreditinjektioner får flyta mer eller mindre fritt.

3. Den amerikanska regeringen måste omedelbart kontakta Rysslands, Kinas, Indiens och andra länders regeringar för att genast införa ett internationellt nödsystem med fasta växelkurser, och därmed slå igen det existerande, hopplöst bankrutta systemet med flytande växelkurser.

Under det sistnämnda, föreslagna internationella avtalet måste långsiktiga samarbetsavtal mellan regeringar fokuseras på utveckling av kapitalintensiva typer av väsentlig ekonomisk infrastruktur, såsom:

a) ny kraftförsörjning (med tonvikt på kärnkraft),

b) framställning av färskvatten ur haven (till stor del med hjälp av högtemperaturreaktorer),

c) en övergång till syntetiska bränslen, exempelvis bränsle (typ vätgas eller metanol) skapat med kraften från högtemperaturkärnkraft, för att ersätta oljebaserade bränslen;

d) högeffektiva system av globalt integrerade järnvägar, magnettåg, för att ersätta det nuvarande alltför stora beroendet av vägtransporter;

e) en minskad tonvikt på gigantiska företagskonglomerat och monopolistiska verksamheter, till förmån för mindre, mer sammanhållna produktiva företag, som grundstrukturen för medelstora regioner bestående av olika entreprenörsstyrda industri- och jordbruksföretag;

f) en stor, och växande, tonvikt på system med hög energiflödestäthet i den teknologiska utvecklingen för tillverkningsföretag och andra ändamål.

Eftersom en effektiv, modern produktion liksom grundläggande infrastruktur kräver en tonvikt på kapitalintensiva former av investeringar, vars nytta varar 25-50 år innan de blivit fysiskt och/eller teknologiskt uttjänta, behövs långsiktiga internationella överenskommelser mellan handelspartners på denna basis, till räntor på 1-2 procent per år regeringar emellan, för att verkligt mänskliga mål ska uppnås för befolkningarna, så som i Asien och Afrika.

Detta är kärnan i LaRouches Nya Bretton Woods-system, till skillnad från Gordon Browns keynesianska monetära och gröna stimulanspaket.

LaRouche betonade i detta trepunktsprogram återigen att mänskligheten inte kan överleva med de stimulanspaket som regeringarna lägger fram runt om i världen. Finanssystemets svarta hål av förluster kommer annars att suga åt sig så mycket av statens möjliga kredit att alla effekter på den reala ekonomin blir för små.

De framgångar som Franklin Roosevelts reformer under 1932-44 ledde till, är en form av policyskapande som ger oss ett prejudikat för den policy som nu måste anammas av sinnesfriska länder.


Jorden nattetid: Ljuset visar två aspekter av mänsklig civilisation: befolkningstäthet och graden av ekonomisk och teknisk utveckling. Vårt uppdrag som människor de kommande 100 åren är att sprida ljuset över hela världen, speciellt i Afrika där spridning av mörkret har varit en medveten folkmordspolitik sedan de europeiska kolonialmakterna landsteg på Afrikas stränder och fram till i dag.