Kräv en bankreform med dessa tre steg:

1. Bankdelning med Glass-Steagall

2. Statlig kreditgivning

3. Bygg stora projekt

LaRoucherörelsen presenterar här förslagen - det är ditt jobb att få Riksdagen att lagstifta om det

Finanskrisen som pågått sedan 2007 är resultatet av 40 år av finansiell globalisering som slagit sönder realekonomin. Den enda lösningen är att återskapa kreditsystemet för att få igång infrastruktursatsningar, produktion och massor av kvalificerade arbeten. Det kräver en sanering av finanssystemet genom bankdelning. Sammanbrottet har hittills endast temporärt undvikits genom att västvärldens centralbanker pumpat in fantastiska summor för att hålla finanssystemet flytande. Dessa krediter går uteslutande till banksystemet, medan den reala ekonomin sätts på svältkur med åtstramningspaket i land efter land. Denna sedeltryckning, och de ytterligare pyramider av riskabel spekulation de används för, gör att världen står inför en inflations­explosion som kan slå sönder allt.

De fyra storbankernas storlek är 4,5 gånger hela Sveriges BNP och deras riskabla upplåning utomlands är 1,5 gånger BNP. Ovanpå detta har bankerna sin mest riskabla verksamhet i form av en gigantisk derivathandel. Om en så liten andel som en femtedel av det svenska banksystemet fallerar, riskerar svenska folket att likt Irland tvingas betala bankförluster i storleksordningar närmare en svensk BNP.

1. Gör en bankdelning i Sverige

Städa upp i banksystemet: Återinför bankdelning med förebild från Glass-Steagall-lagen som infördes under den amerikanske presidenten Franklin Roosevelt 1933. Bankerna delas då upp så att endast den verksamhet som är samhällsnödvändig skyddas av den statliga insättargarantin. Den spekulationsinriktade värdepappershandeln, som i Sverige tidigare sköttes i finansbolag och fondkommissionärsbolag, får stå fri att klara sig själv. Det som garanteras är insättningar, betalningssystem, bankomater, samt krediter till handel och företag, vilket sköts av det som tidigare kallades affärsbanker och sparbanker. Andra värdepapper som är kopplade till den allmänna välfärden och folkförsörjningen såsom pensioner, boende, industri, infrastruktur och nödvändiga institutioner måste också skyddas. Bankdelning gör att människor och realekonomin kan hållas igång även i den största finanskrasch där bergen av skulder från det globala finanssystemet elimineras i konkurser.

Använd riksdagsmotionerna: Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram motioner för bankdelning i detta årets riksdag, Motion 201213:Fi201 resp. 2012/13:298. MP formulerar förslaget till riksdagsbeslut så här: "Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en ny lagstiftning för den svenska banksektorn i syfte att separera affärsbanker från investmentbanker samt begränsa den statliga bankgarantin till de förra." Motionerna skall enligt den nuvarande planen beredas i Finansutskottet den 5 mars och tas upp till omröstning i hela riksdagen senare i vår.

Upphäv länken mellan banklagen och värdepappersmarknadslagen: Sverige hade uppdelningen enligt Glass-Steagall fram till bank­lagen 2004:297. Då möjliggjordes mixningen till dagens "universalbanker" genom sammanslagning av affärsbanker, finansbolag, försäkringsbolag och bolånehypotek. I lagboken behölls både banklagen och värdepappersmarknadslagen (numera 2007:528) men de länkades ihop med en hänvisning (7 Kap. 1§, 13.) i banklagen. Båda lagarna reglerar de olika verksamheterna, reguljär bankverksamhet och spekulation, som alltså kan återskiljas genom att länken och några få andra saker städas bort i banklagen.

2. Inför ett kreditsystem

Undgå hyperinflationskollapsen: Om Glass-Steagall återinförs, i tid innan kollapsen, elimineras bankbubblorna. När spekulationsverksamheterna avskilts och tillåtits gå i konkurs stryks både spekulationsskulder och förluster. Denna sanering gör det möjligt att ge ut nya statliga krediter utan att de blandas med finanssystemets ruttna värdepapper.

Återta Riksbanken: När Glass-Steagall använts för att städa upp i banksystemet inriktas affärsbankerna åter till att ge ut produktiva krediter, men deras krediter kommer definitivt inte att räcka till en utvidgad ekonomi som kan lösa arbetslösheten. Det kommer att krävas att Riksbanken återtas under direkt kontroll av Riksdagen så att den kan användas för att skapa statliga krediter till prioriterade stora infrastrukturprojekt. Riksbanken kan ge ut så mycket kredit att landets lediga eller felsysselsatta arbetskraft resp. maskinkapacitet sätts i fullt arbete. Krediternas värde säkras genom att de projekt som startas skapar fysiska ekonomiska värden motsvarande mer än de riksbankskrediter som satsas.

3. Starta tillräckligt stora projekt

Situationen sedan bergen av spekulationsskulder städats bort kommer att vara skakig. Många skulder kommer att finnas kvar, representerande fullt legitima verksamheter, men också förpliktelser att betala a-kassa, pensioner, sjukvård, omsorg och utbildning. Samtidigt har landets reala ekonomiska produktionsförmåga monterats ned i flera årtionden av underinvesteringar och nedläggningar av industri och jordbruk.

Det enda som kan ge trovärdighet åt den svenska ekonomiska utvecklingen, statsskulden och valutan i en finanskris är att något görs för att skapa förutsättningarna för en stark ekonomi i framtiden genom stora statliga infrastrukturprojekt. Trovärdigheten kommer inte när projekten är klara, utan genast när det står klart att de kommer att genomdrivas.

Bara projekt som är tillräckligt stora kan skapa trovärdighet för Sveriges ekonomi liksom för världsekonomin. De behöver ha en så hög energitäthet som möjligt för att kunna ge högsta potentialitet för produktivitet. Projekten behöver lyfta ekonomin till en ny plattform som har kapacitet att ge alla möjlighet att arbeta och göra det med en ny högre produktivitet. Den senaste nationella satsningen i något som åtminstone liknar något sådant var utbyggnaden av bredband och mobiltelefonin i hela landet. Men allt kan inte skickas över nätet. Människor och varor måste kun­na flyttas effektivt i en realekonomisk utveck­ling.

Det handlar bland annat om följande:
• Nationellt magnettågsnät för persontrafik och medeltungt gods i 500 km/h.
• Automatiserade transportsystem i tätorterna med spårtaxi och tunnelpost.
• Uppkoppling till nya utvecklingsregioner genom järnvägar till Världslandbron för att nå ända bort till Kina och Amerika, liksom till den arktiska kusten i Nordnorge och Kolahalvön.
• Tunnlar under Öresund och till Finland.
• Den nya generationen snabbgående fartyg och hamninfrastruktur.
• Den fjärde generationens kärnkraft för elkraft men också industriprocesser och isotoptillverkning.
• Pipelines för gas som den nya råvaran i petrokemisk industri, pappersbruk och stålverk.
• Lösningen på vattenkrisen i Centraleuropa genom ihopsamling, rening och överföring av Bottenviksvatten.

Kräv därför att Sveriges riksdag och regering omedelbart genomför trestegslösningen och sprider den internationellt!

Se mer om de nödvändiga stora infrastrukturpojekten här

Se mer om hur kreditsystem använts i USA här

Se mer om bankdelning här

Tillbaka till Ny Solidaritet