Glass-Steagall i USA kan rädda Europa

Lyndon LaRouche kommenterade den 10 maj det räddningspaket för euron på 750 miljarder euro som EU-ledarna godkänt dagen innan:

- De har valt diktatur. Antingen stoppar vi det med en Glass-Steagall-lagstiftning, eller så får vi inga fler chanser.

- Under rådande omständigheter kommer inga lösningar på Europas kris att komma från Europa. Bara ett globalt ingripande på hela systemet kan stoppa Europas kollaps. Vad vi har att göra med här är ett globalt imperium, och bara en global Glass-Steagall-reform kan få imperiet på fall. Kampen för Glass-Steagall i USA kan få betydelse för utvecklingen i hela världen.

Vad är det LaRouche pratar om?

Glass-Steagall-lagen röstades igenom i juni 1933 kort efter Franklin D. Roosevelts tillträde som president och var en nyckelfaktor i återuppbyggnadsmiraklet "New Deal" under hela 1930- och 40-talen. Den är uppkallad efter de demokratiska kongressmännen Carter Glass och Henry Steagall. Genom Glass-Steagall-lagen separerades banker ("commercial banks") från finansbolag ("investment banks") för att stoppa den finansiella spekulationsorgie som hade lett till depressionen. Banker garanterades av staten men finansbolagen gavs inget skydd. När kasinodelen var separerad från bankerna, kunde staten införa garanti för alla småsparares konton genom en statlig insättargarantimyndighet, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Detta stabiliserade i 60 år det förfallna banksystemet i USA, som hade gått på samma spekulationsspel som bankerna har gjort idag.

Det amerikanska systemet: Människorna först!

Med Glass-Steagall-lagen slog man åter fast det sanna "amerikanska ekonomiska systemet", som hade etablerats genom den amerikanska revolutionen 1776 mot det brittiska imperiet och genom grundandet av den amerikanska konstitutionella republiken. Systemet utformades av Alexander Hamilton, som var en av författarna till konstitutionen och USA:s första finansminister. Han gjorde klart att det amerikanska systemet bygger på naturrätten, och inte på fiendens människosyn, d.v.s. det brittiska imperiets frihandel, girighet och slaveri.

Den viktigaste principen var att statens främsta uppgift är att skydda och främja den allmänna välfärden för nu levande och framtida generationer, inte att främja "marknadens" bästa.

Den principen skulle värnas genom statlig kontroll över valuta, krediter och banksystem, så att privata intressen inte kunde sätta sig över hela samhällets bästa. Den av staten skapade valutan skulle i form av krediter från en nationalbank styras via reglerade privata banker till produktiva projekt i infrastruktur, industri, jordbruk, sjukvård, utbildning och vetenskapliga projekt. Privata banker och företag garanterades både friheter och skydd för att delta i detta nationella uppbyggnadsarbete.

Detta var kärnan i det amerikanska ekonomiska systemet, som gjorde USA till världens mäktigaste ekonomi. Fram till mordet på John F. Kennedy 1963.

Glass-Steagall-lagen kom under attack i avregleringsvågen på 1980-talet. Den upphävdes slutligen i november 1999 under globaliserings- och spekulationsyran med stöd från Federal Reserve-ordföranden Alan "Bubblan" Greenspan och Lawrence Summers, då finansminister under Bill Clinton, nu främsta ekonomiska rådgivare till Barack Obama.

Glass-Steagall ersattes av Gramm-Leach-Blilley-lagen. Dörren öppnades på vid gavel för bankerna att använda sparpengar till spekulativa finansoperationer, vilket ledde till det nuvarande finanssammanbrottet. Eftersom Glass-Steagall inte gäller längre anser sig den amerikanska regeringen vara tvungen att använda skattebetalarnas pengar för att rädda både vanlig bankverksamhet och ren spekulation.

Sverige hade liknande regleringar som Glass-Steagall, som skilde banker från finansbolag, vilka också upphävts med liknande katastrofala resultat. Lagen från 1933 och dess motsvarigheter i hela västvärlden höll bankväsendet stabilt i nästan 60 år.

Glass-Steagall framlagd i senaten

För några år sedan drog Lyndon LaRouche igång en kampanj för ett återinförande av Glass-Steagall.

Om en sådan lagstiftning införs i fler länder med början i USA kommer människorna och den reala ekonomin att slippa den omöjliga uppgiften att som nu tvingas betala finansvärldens spekulationsförluster innan någon investering i real tillväxt kan påbörjas. I stället för att desperat ägna sig åt mer och mer vidlyftiga spekulationsaffärer för att ta igen sina förluster, kan bankerna helt inriktas på att verka för att produktion och människor skall överleva och utvecklas. Det innebär slutet för det brittiska imperiets globala monetära system.

I början av maj i år skedde ett genombrott. En hel grupp senatorer försökte få med ett återinförande av Glass-Steagall-lagen i USA:s senaste finansreform. Från början lades förslaget om en ny Glass-Steagall-lagstiftning fram av två senatorer: demokraten Maria Cantwell från delstaten Washington och den förre republikanske presidentkandidaten John McCain. Ytterligare tre demokratiska senatorer, Ted Kaufman, Tom Harkin and Russell Feingold, ställde sig bakom förslaget. Dessa politiker har gjort klart att de agerar eftersom det amerikanska folket inte längre finner sig i Obama-administrationens räddningspolitik för bankerna och kommer att lyncha varenda kongressman som stödjer Obamas politik.

President Obama agerade springpojke åt Wall Street och London och lyckades stoppa detta Glass-Steagall-tillägg med minsta möjliga marginal. Han och hans finansminister Timothy Geithner, deras allierade Harry Reid, talman i senaten, Nancy Pelosi, majoritetsledare i representanthuset, liksom finansutskottets ordförande Barney Frank, har bedrivit en hetsjakt mot Cantwell-McCains förslag och kontrat det med den urvattnade finansreformen för att inte rubba bankerna. Finansreformen klubbades igenom med kryphål för hela derivatbubblan, med all säkerhet tidernas största kryphål. Dagen efter tog börsen mycket riktigt ett jättelikt glädjeskutt. Men Glass-Steagalls ande är ute ur flaskan tack vare LaRoucherörelsens kampanj och all uppmärksamhet i media.

Senatorerna ger inte upp och LaRoucherörelsen har gjort ett förnyat upprop för Glass-Steagall för att få massrevolten i befolkningen att sätta tryck på politikerna både lokalt och i Washington för att ta tillbaka republiken från det brittiska imperiet och förrädarna som går dess ärenden.

Pecorakommission: Granska bankerna!

Samtidigt pågår både rena brottsutredningar och förhör i kongressen av cheferna för olika storbanker i USA som t.ex. Goldman Sachs. Det pågår en granskning av hur de svindlade sina kunder att köpa på förhand förlustdömda derivatkontrakt. De tjänade pengar på köparnas förluster, och sedan svindlade de den amerikanska staten genom att få kompensation för förlusterna genom räddningspaketen.

Denna granskning har sin förebild i en annan viktig företeelse från Roosevelt-tiden, Pecorakommissionen, vars ordförande Ferdinand Pecora utmanade och besegrade de mäktigaste bankirerna på Wall Street 1932. LaRoucherörelsen i både USA och Europa kräver en ny Pecorakommission mot dagens finanssvindlare.

Mer länkar om Glass-Steagall  här