EIR och kongressledamoten Jones organiserar pressträff med toppmilitärer om HCR 107

Den amerikanska LaRoucherörelsen organiserade den 21 september en presskonferens tillsammans med Walter Jones, republikansk kongressman från North Carolina. Han driver å ena sidan Glass-Steagall-frågan hårt i kongressen tillsammans med demokraten Marcy Kaptur, och driver å andra sidan en kampanj för sin resolution "107" som går ut på att begränsa amerikanska presidenters möjlighet att gå i krig utan krigsförklaring. Han visar därmed en förståelse för det som många andra goda politiker och statsmän som stödjer bankdelning enligt Glass-Steagall så här långt inte uppvisat - nämligen sambandet mellan krigspolitiken och det internationella finanssystemets konkurs. Förutom LaRoucherörelsens Jeffrey Steinberg och Walter Jones så talar tre mycket namnkunniga före detta regeringstjänstemän:
1. Colin Powells stabschef överstelöjtnant Lawrence Wilkerson,
2. Reagans biträdande justitieminister Bruce Fein, samt
3. underrättelsetjänstemannen överstelöjtnant Anthony Shaffer.

Ett meddelande från general Joseph P Hoar lästes upp, då denne fått förhinder och inte kunde vara där personligen som planerat. General Hoar var tidigare högste chef för samtliga amerikanska styrkor i Mellanöstern, ett jobb direkt under presidenten i befälsordningen.

Överstelöjtnant Lawrence Wilkerson: - Jag tycker att det som kongressman Jones har fört fram, särskilt i sitt brev till Förenta staternas president, är en av de viktigaste synpunkterna man kan höra i dag, och jag talar av 31 års erfarenhet, på alla olika ansvarsnivåer, inom USA:s armé, ofta i samverkansfunktioner, särskilt med marinkåren och flottan. Min utbildning att tänka som strateg fick jag t.ex. på U.S. Naval War College. Nu ägnar jag mycket av min fritid åt att studera olika saker, som jag sedan tar upp med mina studenter. Vi intresserar oss just nu för något som vi har kommit att kalla "ödesbeslut" som presidenten fattar. "Ödesbeslut" är beslut om att skicka ut unga män och unga kvinnor att dö för statsnyttan. Och även för att, något som vi ofta glömmer bort, särskilt i det här landet, för att döda andra människor för statsnyttan. Under de senaste tio åren har vi, enligt Pentagons försiktiga beräkningar, dödat mer än 300.000 människor. Det stämmer till eftertanke, särskilt som det inte finns något som helst hot mot USA:s existens. Och inget hot inom synhåll, utom möjligtvis från oss själva.

- James Madison, ofta omnämnd som upphovsman till vår författning, brukade säga att om krigsbefogenheten skulle lämnas över till den verkställande makten så var det lika med tyranni. Det är exakt det vi har gjort. Exakt det vi har gjort.

General Joseph Hoars meddelande: "Våra grundningsfäder, som satt församlade i Philadelphia för att formulera den nya amerikanska författningen, var kloka nog att ge kongressen ensamrätt på att förklara krig. De hade just genomfört en framgångsrik revolution för att göra sig fria från det brittiska kungadömet, och de insåg att för att säkerställa en representativ form av republikanskt självstyre, så måste maktbefogenheten att förklara krig ligga hos kongressen, och inte hos den verkställande makten. De var fast beslutna att förhindra varje form av kungadöme eller diktatur.

Ingenting har framkommit under de följande århundradena som skulle motivera att göra någon ändring i deras kloka beslut. Enligt vår federala författning äger endast kongressen rätt att förklara krig, och det måste fortsätta att vara huvudprincipen. De senaste årtiondena har den principen i författningen urholkats, och jag håller fullständigt med om att denna urholkning måste hejdas och upphävas."

LaRoucherörelsens exempellösa förmåga att offentligt sprida sanningar om vad som sker i världspolitiken bygger dels på LaRouches vetenskapliga synsätt angående det strategiska läget och dels på dialoger som sker kontinuerligt med grupperingar som dessa. Det här är blott ett exempel, som nu råkar vara offentligt, eftersom många av de inblandade inte längre är aktiva i regeringen och därmed kan tala fritt, och samtidigt på grund av sina kontakter vet att LaRouches varningar om världskrigshotet inte är någon överdrift. Faran hänger över oss som ett radioaktivt Damokles-svärd. Det är dags för andra att också ta bladen från munnen och våga stiga fram och tala sanning, även i den här frågan, innan det är för sent.

Texten finns att läsa här (engelska)