Angående Syrien och Vitryssland: Inkalla Utrikesnämnden

svenska/media/Utrikesn_mnden.pdf

Utvecklingen av de svenska relationerna till både Syrien och Vitryssland visar att Sveriges utrikespolitik har hamnat i en krissituation som kräver ett omedelbart inkallande av Utrikesnämnden.

1) Sveriges television visade den 1 augusti massakern på femton ledande medlemmar av El-Berrifamiljen i staden Aleppo, bland dem en parlamentariker, utförd av jublande medlemmar av den s.k. Fria syriska armén.

2) Dagen efter rapporterade Ekoredaktionen att president Obama auktoriserat CIA att ge stöd till samma "rebeller". USA säger sig inte själva ge direkt vapenhjälp men det görs genom allierade, berättade Ekoredaktionen och fortsatte: "USA ska också samarbeta med Turkiet, Saudiarabien och Qatar i en bas i Adana i södra Turkiet där kommunikationsmateriel och militärt stöd till Assadmotståndarna fördelas."

3) Den 10.8 rapporterade Sveriges television även om den brittiska regeringens stöd till "rebellerna".

Dessa tre uppgifter, som trovärdigt fastslås nu även i svens statens media, slår omkull hela grundvalen för den svenska Syrienpolitiken, som är att den syriska regeringen är i en konflikt med en rebellrörelse av syrier för syrier. Det står nu klart att Sverige stöder en hittills hemlighållen attack av stormakter på Syrien, igångsatt utan stöd av FN-systemet och direkt motverkande den fredsplan Kofi Annan verkade för. Sverige har här hamnat på samma sida som terrorister, vilka vi på andra ställen i världen bekämpar som våra fiender. Med flygförbudet har våra sanktioner riktats mot det syriska folket och våra egna strandsatta medborgare.

Detta försök att fälla Syriens regering från västvärldens och dess allierades sida innebär en konfrontation med Ryssland, Kina och stora delar av Tredje världen, vilka håller fast vid FN-stadgans och Westfaliska fredens grundläggande begrepp om nationell självständighet och frihet från väpnade attacker från utländska makter. Denna konfrontation gör att den militära spänningen i världen stiger till i nivå med det kalla krigets dagar. Kungliga Krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och Säkerhet hade den 9.8 ett inlägg med rubriken "Detta är inte rebellen vi sökte" och beskriver hur västvärlden idag är allierad med extrema, våldsinriktade "jihadister" i både Nordafrika och Mellanöstern. Uppspelet av stormaktsstridskrafter i området beskrevs i inlägget "Syrien allt längre från fred" den 3.8 så här: "I de yttre banorna börjar nu Medelhavet bli fullt av örlogsfartyg. Den ryska styrkan befinner sig söder om Kreta, men är ännu inte samlad i sin helhet. Kina har anlänt med två fartyg för att 'vänja Medelhavet vid nya förhållanden' som det heter i den interna kinesiska rapporteringen. Parallellt med detta genomför fyra fartyg ur indiska flottan örlogsbesök i Israel. Nato genomför Active Endeavor för fullt i östra Medelhavet. Det är nästan som att se spelet Civilization utspela sig, fast i verkligheten. Nu krävs det att några aktörer höjer sig över mängden..."

Krigsvetenskapsakademins blogg jämförde redan i november situationen med uppspelet till första världskriget. Det som talar för det, är de stora block av länder som nu står mot varandra, där minsta gnista i skärningspunkterna, likt skottet i Sarajevo, kan utlösa storkriget. I Israel förs en öppen debatt för och emot en väpnad attack mot Irans urananrikningsanläggningar. En sådan attack skulle omedelbart ställa mänskligheten inför dess största existenskris någonsin, eftersom den enorma kärnvapenkapacitet USA samlat utanför Iran är långt större än vad som skulle kunna behövas mot Iran, dvs den är även riktad mot Ryssland och Kina. Enbart att diskussionen i Israel förekommer och att president Obama fortsätter att förse Israel med utrustning för att kunna genomföra en sådan attack och just genomför en storövning tillsammans med Israel om antirobotförsvar mot iranska motattacker, visar hur nära världen har kommit ett kärnvapenkrig.

Sveriges konflikt med Vitryssland måste ses mot bakgrund av ovanstående globala militärpolitiska läge om svenska befattningshavare överhuvud taget skall kunna göra sig en föreställning om de reaktioner Sveriges politik mot Vitryssland möter. Vitryssland och Ryssland förbereder sitt totalförsvar inför det kärnvapenhot, som Västvärlden under brittisk ledning inscenerar för att tvinga alla länder på jorden att underkasta sig diktaten att vara med betala Västvärldens finanskris och inte köra om den krisande Västvärlden i ekonomisk utveckling och makt. Det är så det är och uppfattas utanför Västvärlden och dess allierade.

I den tillspetsade militära situationen blir det förståeligt att Vitryssland prioriterar sitt militärsamarbete med Ryssland för att försvara sina gränser. Den svenska PR-byrån Studio Totals inflygning över vitryskt territorium har militära aspekter som inte kan bortses från, hur oskyldig nallebjörnsaktionen än verkar. En sådan inflygning är ett test på Vitrysslands militära beredskap och övervakningssystem, som kan ge mycket värdefull militär information. Det går inte att bortse från Vitrysslands territoriella suveränitet, som den svenska statsledningen gör i detta fall. Om någon svensk myndighetsperson på något sätt varit inblandad i detta "PR-uppdrag", måste konsekvensen bli mycket allvarligare än för Tillväxtverkets restaurangräkningar.

Målet bakom den svenska regeringens tal om demokrati i Vitryssland är att ändra det ekonomiska systemet där. UD:s "biståndsstrategi" har med "förbättrade förutsättningar för marknadsekonomi och ett närmande till EU" i definitionen på "demokratisk utveckling". Man stöder IMF:s krav på "behovet att minska statens roll i ekonomin genom privatiseringar, ökat utrymme för fri pris- och lönesättning och reformering av den finansiella sektorn", dvs nyliberala privatiseringar ska ingå i "demokratin". Hittills har Vitryssland ej tillåtit några väststyrda oligarkers plundring genom privatiseringar och inte heller släppt in de svenska banker, som härjat i de baltiska grannländerna. Landet har därför hållit igång sin industri och jordbruk och därför bättre än grannländerna hållit sina pensionärer vid liv och sina kvinnor borta från prostitutionsslaveri i Väst. Befolkningen har därför i huvudsak slutit upp bakom den Vitryska statsledning som står svenska regeringens regimförändringslista tillsammans med Syrien, men inte Saudiarabien.

Regimförändring må vara tillåten enligt Tony Blairs imperiala doktrin om "rätten" till humanitära interventioner, men skulle svenskar tillåta att Vitryssland eller Syrien utnyttjade denna "rätt" till att betala svenska organisationers regeringsopposition i Sverige?

Sverige har ett ansvar att upprätthålla principen om icke-inblandning i sin egenskap av skyddsmakt, tillsammans med Frankrike, för den med oändligt stora svenska uppoffringar ernådda Westfaliska freden - Sveriges största gåva till mänskligheten - som etablerade principen att både små och stora nationer har samma rätt till sin frihet och oberoende. Men idag är det Ryssland och Kina som försvarar den Westfaliska fredens principer och FN-stadgan, inte Sverige.

Det är Utrikesnämnden som har uppgiften att "höja sig över mängden" för att säkra fred och utveckling i utrikesrelationerna. Där koordineras utrikespolitiken mellan Regeringen och Riksdagen under ordförandeskap av statschefen. Det är det forum där Sveriges politiska ledning kan mötas och omedelbart rätta till den nuvarande utrikespolitiska krisen, så att Sverige inte bidrar till ett världskrig.

Därför måste Utrikesnämnden omedelbart inkallas!

Läs Lyndon LaRouches inledande inlägg om världsläget till ett möte med diplomater i Washington den 2.8 här (på engelska)

Läs mer på svenska om bakgrunden till Syrienkriget i västvärldens finanskris och hur finanskrisen (och därmed världskrigshotet) kan lösas på http://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig

Se talet "Försvara nationalstaten eller var en imperieslav i evighet" av Hussein Askary vid Schillerinstitutets möte i Köpenhamn den 23 juli 2012 (på engelska) Del 1. Presentation 56 min, Del 2. Diskussion 56 min  här

See the LPACTV video "Syria: What are the forces at play in the world today?" 47 min http://larouchepac.com/syria

Se videon "Den nuvarande situationen i Syrien och de internationella aspekterna" En diskussion på arabiska mellan Hussein Askary, ledare för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP och Mellanösternredaktör för tidskriften Executive Intelligence Review, tillsammans med Muhammad Mahfoud, ordförande för den Dansk-Syriska föreningen om dagens sitation i Syrien, om det stora spelet landet nu kastats in i och vad som kunde vara det framtida perspektivet för Syrien och hela regionen. Se videon (45 minuter) på http://www.larouche.se/eaptv